Tехнологии за отглеждане на сортове лозя с намалена употреба на продукти за растителна защита (ПРЗ), са представени във видеото на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ към Селскостопанска Академия, с подкрепата на хъб България на мрежа № 9 „Намаляване употребата на пестициди при производството на грозде, плодове и зеленчуци“ на проект NEFERTITI, финансиран по Програма Хоризонт 2020.

Незаконно ли е отворена инвестиционната подмярка 4.1?

В демонстрацията се показват и винените сортове с повишена зимоустойчивост и устойчивост на болести (сорт Кристален и сорт Мискет Викинг). На терен се анализират лозовите насаждения и съответните сортове грозде. 

„В резултат на интензивната селекционна дейност на Института, са създадени редица десертни сортове, приспособени към климата в България. Прецизни изследвания в Мароко и други страни показват, че част от тези сортове могат да се отглеждат и в по-южни райони",  коментират експертите и заявяват:

Особени успехи са постигнати в приложението на разработения в Института нов селекционен метод чрез инбридинг, като са получени семенни и безсеменни сортове с рекордни стопански качества.

Основните теми в демонстрацията са:

• Технологии за отглеждане на сортове лозя с намалена употреба на продукти за растителна защита; 
• Селекционни постижения на ИЗС „Образцов чифлик“ – представяне на иновативни сортове лозя.

Какви са добивите от съответните сортове, вижте повече във видеото.