Приемът по дългоочакваната мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” е отворен от 19 април. За този период от време обаче се надигнаха редица въпроси, един от който - незаконно отворен ли е той? 

Министерството на земеделието прецезира мярката за инвестиции

Въпросът се повдига и в жалба, изпратена до Административен съд София-град и до земеделското министерство, научи Агри.БГ.

Според записаното в жалбата,  в приема по инвестиционната подмярка, който трябва да приключи на 23 юли 2021 г., са допуснати съществени процесуални нарушения при издаването на административния акт.

На първо място, съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) - “(2) Ръководителят на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 - 2020 г. ,съответно изпълнителният директор на Държавен
фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, за мерките и подмерките, делегирани с договора по чл.20. ал.2, назначава комисия, която извършва предварителна оценка на проектните предложения по ал. 1" 

Без изграждане на съоръжения за съхранение на оборски тор по подмярка 4.1

В жалбата се изтъква, че представителна оценка по реда на ЗПЗП не е посочена. Въпреки че е предвидено с акт на изпълнителния директор на ДФЗ-РА да се създава комисия, която да извърши тази оценка. 

“При това положение, ако се изпадне в хипотезата на чл. 9в, който касае именно създаването на предварителна оценка, когато “размерът на заявената финансова помощ по всички подадени проектни предложения надхвърля разполагаемия бюджет, определен в условията за кандидатстване за съответната процедура, и това е предвидено в условията за кандидатстване”, то на практика няма как тя да бъде извършена”, става ясно от документа, изпратен в съда.

Според жалбоподателя са налице две алтернативни негативни последици:
- В противоречие с приложимата императивна разпоредба на ЗПЗП да не бъдат извършвани предварителни оценки на проектните предложения, съществено се опорочава процедурата по одобряване на тези предложения и прави същата незаконосъобразна;

- Възможно е предварителните оценки да бъдат правени въз основа на по-късно определени критерии, които пък биха били неизвестни за кандидатстващите лица в момента на подаване на проектните предложения. Съответно мнозина от тях вероятно не биха отговорили на тях.

По този начин се създава риск да бъдат отхвърлени проектни предложения, които не отговарят на неизвестните към момента на кандидатстване критерии за предварителна оценка. А от друга - да се извършват предварителни оценки при засилен субективен елемент, като и двата риска биха довели до несправедливо и незаконосъобразно отхвърляне на проектни предложения.

Важни корекции в насоките за кандидатстване по подмярка 4.1

Освен това, в жалбата се посочва още, че при първоначално публикувания проект на условията за кандидатстване, в т.13.2 е отбелязаната като "ВАЖНО", че инвестициите и дейностите, попадащи в обхвата на критерий за оценка № 4.4, трябва да осигуряват възможност за събиране на данни в електронен дневник на стопанството, който да бъде цифрово достъпен за ДФЗ в периода на мониторинг на проектното предложение. 

“Това означава, че за да получи кандидатът точки по критерии за оценка №4.4, неговите инвестиции и дейности задължително трябва да осигуряват възможност за събиране на данните в електронен дневник. В утвърдените с обжалваната заповед, никъде в текста това условие за допустимост на дейностите, не фигурира. То е преместено в точка 10.7 от "Ангажименти и други задължения на бенефициентите" в Условията за изпълнение.

Остава неясно какво е наложило тази съществена промяна при положение, че в рамките на проведеното обществено обсъждане не е направен никакъв коментар/предложение в тази насока. Така направената промяна представлява съществено изменение на условията за кандидатстване и би следвало да бъде обосновано и подложено на ново обществено обсъждане”, пише в документа.

Също така в една от точките в условията за кандидатстване е посочено, че допустими да получат подпомагане по процедурата са единствено земеделски стопани, които към датата на подаване на проектното предложение, са били регистрирани по Наредба №3 без прекъсване през последните 36 месеца.

Така заложено това изискване е дискриминационно и противоречи на ПРСР 2014-2020 г., където условията за допустимост на кандидатите са посочени единствено с регистрацията по Закона за подпомагане на земеделските производители, приход от земеделие и минимален стандартен производствен обем (СПО) от 8000 евро, счита жалбоподателят.

Вижте как да си направите оценка на техниката

Наред с това в приоритет № 4 са включени проектни предложения с включени инвестиции за напояване на селскостопански култури, отглеждани в земеделското стопанство. За тях са предвидени 15 точки при оценяването на проектите, в случаите когато бенефициентите представят проекти с инвестиции в напоителни системи и използването на вода ще бъде осигурено от клон на Напоителни системи ЕАД. А проекти с инвестиции в напоителни системи, които не използват вода от дружеството ще получават 10 точки.

Тук проблемът идва от това, че дружеството „Напоителни системи“ ЕАД е със 100% държавна собственост, като правата на държавата като собственик на капитала, се упражняват от земеделския министър. 

“С предвидените допълнителни точки се създават изкуствени предпоставки и предимства на бенефициента, който е поощрен да използва като доставчик на услугата „Напоителни системи“ ЕАД. Това пък от друга страна е нарушение на чл.107 от ДФЕС, като се явява предоставяне на непозволена държавна помощ, като дружеството се поставя в по-благоприятно положение. С подзаконов нормативен акт се създава условие за икономическа изгода, която „Напоителни системи“ ЕАД нямаше да получи при нормални пазарни условия, т.е. в отсъствие на държавна намеса”, пише в жалбата. 

Допълнителните точки се дават при сключване на договор с „Напоителни системи“ ЕАД.

“Подобни бонуси не са предвидени при сключване на такива договори за доставка с други дружества със сходни дейности, което още веднъж сочи към намерението за селективност.

Отделно от това, „Напоителни системи“ ЕАД е предприятие в затруднение по смисъла на законодателството в областта на държавните помощи и съществува забрана за предоставяне на държавна помощ под каквато и да е форма, освен за преструктуриране и оздравяване”, се казва в жалбата.

Жалбоподателят настоява да се отмени административният акт, като незаконосъобразен и издаден в нарушение на процесуалния и материален закон. Също така иска забрана за изпълнението на обжалвания и спиране на изпълнението му.