Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. публикува Министерството на земеделието.

Гроздопроизводители искат преструктурираните лозя да могат да се берат на зелено

В проекта е предвидено удължаване на срока за подаване на заявления за авансово плащане през 2021 г. по мярка „Инвестиции в предприятия“ от 31 юли на 24 септември 2021 г. „По този начин ще се осигури допълнителен времеви ресурс за действия от страна на бенефициерите за преодоляване на предизвиканите от пандемията затруднения при набавянето на всички изискуеми документи, които следва да бъдат приложени към заявлението“, пише в мотивите за измененията.

От ведомството посочват и че, всички дейности по най-популярната мярка от Програмата -„Преструктуриране и конверсия на лозя“, целят устойчиво и високо ефективно управление на лозарските стопанства за постигане на конкурентни икономически показатели“. 

В процеса на обсъждане от бранша на лозаро-винарите поискаха преструктурираните вече по мярката лозя в предишни периоди да бъдат допустими за получаване на помощ по мярката „Събиране на зелено“, но предложението им не бе прието. 

Измененията в наредбата са провокирани и от разширяването на обхвата дейността по „Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване“, припомнят от министерството и добавят: 

„Изграждането на ефективна и модерна капкова система за напояване на лозето е предпоставка за добиване на качествена суровина за производство на вино от най-висок клас. В резултат на прилагането на мярката е идентифицирана необходимост от разширяване на обхвата на допустимите за подпомагане елементи (операции) по дейност, така че да се гарантира създаването на усъвършенствани системи за управление на лозарските стопанства, които да допринесат за тяхната висока конкурентоспособност и модернизация.“

Предвидени са и технически корекции в разпоредбата, отнасяща се до подаването на заявление за окончателно плащане по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“. „Целта на тази корекция е да се прецизира текстът за изискуемите документи“, се посочва в мотивите за нормативния акт.

От ведомството посочват, че справката за постъпилите предложения от проведената обществена консултация заедно с обосновка за неприетите предложения е публикувана на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите и на Портала за обществени консултации и добавят, че направените целесъобразни бележки и предложения са отразени в предложения текст.