Увеличените инвестиции в агросектора спомагат за увеличаване на производителността, основно в зърнопроизводството и в големите стопанства. Това води до освобождаване на работна сила и необходимост от диверсифициране на икономиката и създаване на нови работни места в други сектори. Производителността на труда в българското земеделие през 2011 г. (на база Брутна добавена стойност) е около 10 000 лв./ГРЕ (годишна работна единица), което представлява около 35% от тази на ЕС.

Данните са публикувани в Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г..

Направените анализи на база на статистически данни показват, че през 2011 г. площите с биологично земеделие са се увеличили до 26 622 ха или 2.1 пъти спрямо 2009 г. Основният фокус в производството на биологични продукти е поставен върху многогодишните култури, но все по-значимо място намират и зеленчуците и зърнените култури.
[news]
Към края на 2012 г. тенденцията в броя на регистрираните биологични производители, преработватели и търговци (2 016) остава силно положителна, като техният брой нараства двойно спрямо 2011 г. Биологичното производство в България е в начален стадий на своето развитие, но има потенциал за значително увеличаване на площите, обема и видовете земеделски биологични продукти. Българските биологично произведени продукти имат добра реализация и са конкурентни на европейския пазар, докато пазарът на биопродукти в България може да се определи по-скоро като зараждащ се.

 

В България преобладават стопанства с малък икономически размер, като 92% от всички стопанства са със стандартен производствен обем до 8 000 евро. Стопанствата до 4 000 евро обем на своята продукция се отличават със смесена типология на производството. Стопанствата с производствен обем над 250 000 евро са специализирани основно в зърнени и маслодайни култури.

 

Спрямо предходни преброявания (през 2003 г. и 2007 г.) броят на заетите в сектор селско стопанство намалява, при това с най-висок темп за страните от ЕС. През 2010 г. са отчитени 738 900 постоянно заети със земеделска дейност. В тази структура на заетите, тревога буди фактът, че 29% от всички заети в сектора са хора на възраст над 65 години. Над 96% от управителите на стопанства притежават само практически и квалификационен опит в земеделието.

 

Едва 1.3% от управителите на стопанства притежават висше образование, като това е секторът с най-нисък дял на работещите с висше образование в националната икономика. Това налага засилване на ролята на системата за доставяне на информация до земеделските производители и повишаване на тяхната квалификация в условията на засилваща се технологизация и модернизация на производството.

 

Перспективите пред агросектора до 2020 г. са очертани в нов стратегически документ, последната редакция на който е публикувана на страницата за обществени консултации на МС. Мнения и предложения по Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г., могат да бъдат правени до 31 януари. Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България през програмния период 2014 – 2020 г.

 

Очаквайте продължение!

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!