Стопанствата, които се занимават с биологично земеделие и животновъдство, се разглеждат отделно в анализа на структурата на стопанствата, публикуван от Министерството на земеделието.

Слушайте в AgriПодкаст: Ще оправим ли БАБХ, ако я пратим на Луната?

Данните за 2020 г. сочат, че общият брой биопроизводители в сектор „Растениевъдство“ са 3 031. Земята, която обработват, е 165 568 ха. Стопанствата с площи от 1 до 10 ха са 55% от общия брой и 3,9% от общо обработваемата земя.

Най-голям е броят на стопанствата, ангажирани с биотрайни насаждения. Площта, която обработват, е 13% от общите биоплощи. От 2 110 стопанства в тази категория тези от 1 до 10 ха са 1452 (73%) и обработват 5 299 ха (23%). С най-голям дял от обработваемата земя са стопанствата от 10 до 100 ха. Техният брой е 478, като обработват 61% от общите площи с трайни насаждения. 

Близо 19% от биоплощите са в категорията „Стопанства с постоянно затревени площи“. Средната площ на стопанство е 4,9 ха. В категорията от 0 до 100 ха са 295 стопанства (46%), които обработват 11 443 ха. Над 100 ха са 84 стопанства, като средният размер на земята им е 142,4 ха. 

Според данни от преброяването през 2020 г. животновъдните стопанства, които се занимават с биологично производство, са 255. 

Отделна категория стопанства са тези, които оглеждат пчелни семейства. Те са 1 382, като броят на пчелните семейства е значителен – 228 033, което е близо 25% от общо пчелните семейства в страната. 

Биостопанствата с едър рогат добитък са 102, а техните животни – 10 841. Средният размер на стопанството е 106 животни. 

Ферми, които се занимават с биоотглеждането на овце, са 75 и обхващат 22 530 животни. Средният размер на стопанството е 300 броя. 

Интерес през последните години има и при отглеждането на кози. Стопанствата през 2020 г. са 62, а техните животни – 8 581. Средният размер е 138 животни на стопанство.

Със значителен дял от общите площи са стопанствата със зърнено-житни и технически култури. Те обработват 14% от общите площи. Броят на стопанствата е 338, като с най-голям относителен дял са тези с размер на земята от 10 до 100 ха.

През последните години е регистриран интерес към биопроизводство от маслодайни и етерично-маслени култури. Броят на стопанствата е 516, като земята, която обработват, е 17 653 ха (11%). Преобладават малките и средни стопанства.

При биозеленчуците превес отново имат малките и средни стопанства. Техният брой е 251, което е 89% от общия брой за категорията. Само две стопанства са регистрирани с площи над 100 ха.