Биологичните производители срещат сериозни проблеми при кандидатстването в настоящия прием за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции е земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Неразрешаването им ще доведе до редица затруднения в дейността на земеделските стопани. Такова становище изразиха от Асоциацията на агроекологичните земеделски производители (ААЕЗП) в писма до министъра на земеделието и храните Десислава Танева и изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ Румен Порожанов.

В подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от ПРСР за периода 2014 - 2020 г. е предвидена с 15 на сто по-висока финансова помощ, която се отпуска за инвестиции, свързани с изпълнявани ангажименти по мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014 - 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 "Агроекологични плащания", направление "Биологично земеделие" от ПРСР 2007 - 2013 г., за които е налице заявяване от страна на кандидата.

От асоциацията изразяват опасение, че от по-високото финансиране ще могат да се възползват само онези кандидати, чиито „Заявления за подпомагане“ се считат за подадени („затворени“), но не и земеделските стопани започнали („отворили“) своите заявления, които по независещи от самите тях причини не могат окончателно да приключат с подаването им, т.е. да ги „затворят“ към датата на подаване на своите заявления за кандидатстване по подмярка 4.1. Според ААЕЗП, част от земеделските стопани не могат да финализират процедурите по подаване на заявленията си, тъй като е налице ненавременното качване на базата данни с правни основания всистемата на ИСАК.

В становището се посочва, че тези земеделски стопани биха били изключени от кръга на субектите, които могат да получат увеличена финансова помощ, като не им бъде дадена възможност да участват като равноправни субекти еднакво с останалите кандидати. „Предвид изложеното считаме, че разпоредбата на чл. 13, ал. 5 от Наредба № 9 от 21 март 2015 г.трябва да включва и тези земеделски стопани стартирали заявленията си по изброените в чл. 13, ал. 3 от Наредбата мерки,  за да не бъдат лишени неоснователно да се възползват от даденото им съгласно същата право, поради неуредиците най-вече свързани с липсващите данни в ИСАК“, се посочва в становището.

От ААЕЗП алармират и за неправомерно изискван от земеделските стопани документ при кандидатстване по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ - копие от сертификационно писмо от контролиращото лице, удостоверяващо, че е проведена най-малко първа инспекция.

Според асоциацията, не е необходимо при условие, че кандидатът прилага копие от договора със сертифициращата организация да му се изисква и писмо за проведена първа инспекция, още повече, че той самият не може да определя срока за извършване на инспекцията от контролиращото лице. Освен това агроеколозите подчертават, че в следствие удължаване срока за сключване на договори за сертификация, контролиращите организации не успяват в срока на прием на документите да извършат инспекция на всички кандидати по мярката с инвестиции за производство на биологични продукти в преход и съответно да им издадат сертификационно писмо.

„Считаме, че е неправомерно изискването на такъв документ към датата на кандидатстване и създава изкуствена пречка пред кандидатите по подмярка 4.1, които за първа година заявяват биологично растениевъдство/животновъдство в преход. Този документ следва да се изисква единствено както е регламентирано в разпоредбата на чл. 45 ал. 1 от Наредба № 9/21.03.2015 г. към заявката за окончателно или междинно плащане“, посочват от асоциацията. Те настояват МЗХ и ДФЗ да вземат необходимите мерки за отстраняване на възникналия проблем, като бъдат преустановени незаконосъобразните действия по искане за представяне от стопаните  сертификационно писмо.


 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!