С промени в таксите, събирани от Българската агенция по безопасност на храните, правителството въвежда облекчения в работата на бизнес операторите, основно в областта на храни, фуражи и ветеринарномедицински препарати, съобщиха от Правителствената информационна служба.
 
От 16 на 15 лв. се намалява размерът на таксите, събирани при проверка за изпълнение на дадено предписание. Прецизирани са текстовете, с които се описват дейностите по процедурите за издаване на лиценз за употреба на ветеринарно медицински продукти (ВМП), прехвърлянето на права върху лиценз за употреба на ВМП, промяна на лиценз за употреба по национална процедура, децентрализирана процедура и процедура за взаимно признаване, както и за подновяване на лиценз за употреба на някои ВМП, без да е извършвана промяна в размерите на таксите.
 
Намалява се и размерът на таксата при издаване на удостоверение за внос/износ от трети страни на активна субстанция, като той се уеднаквява с размера на въведените такси съгласно ЗВД за издаване на сертификат за произход и свободна продажба на ВМП и/или активна субстанция.
 
В сектор фуражи са предвидени намаления на таксите за одобрение и регистрация. За одобрение на обект за производство на фуражи, включително и за одобряване на оператори, извършващи деконтаминация и детоксикация на фуражи, таксата пада от 2500 лв. на 2000 лв. Намалява и таксата за промяна на одобрение на обект за производство на фуражи или допълване/замяна на дейност. За регистрация, или промяна на регистрация на обект за производство на фуражи или допълване/замяна на дейност тя става 710 лв. при 890 лв. към момента.
 
С цел да се намали нерегламентираната търговия с продукти за растителна защита (ПРЗ), се намалява финансовата тежест за търговците с ПРЗ.
 
Въвеждат се облекчения за предприятията, от който се вземат проби по Националната мониторингова програма за контрол на остатъци. Прецизирани са текстовете, с които се описват дейностите и процедурите, касаещи лицензите за употреба на ВМП, както и текстовете, които се отнасят до разрешаване на ПРЗ, чрез взаимно признаване на разрешения от друга държава членка. Премахва се таксата за заверяване на наличен доклад, изготвен от друга държава-членка при одобряване на активни вещества, за разрешаване на ПРЗ.
 
Облекчават се търговците на дребно с храни за животни, като таксата за регистрация се намалява четирикратно – от 200 лв. тя става 50 лв.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!