Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) настоява срокът на Кампанията по директни плащания да се удължи до 15 юни 2015 г. без санкции. Това се посочва в официалнта позиция на АЗПБ, изпратена до дирекция „Директни плащания и схеми за качество“ на МЗХ. 
[news]

В разгледаните три варианта в изготвения от МХЗ Аналитичен работен документ са изтъкнати аргументи и предположения без да бъдат подкрепени с някаква конкретна информация за текущото състояние на Кампания 2015г. като: брой подадени и приключени заявления; заявена за подпомагане площ по области и общо за страната; брой землища/респ.и площи/, за които предстои издаване на заповеди за споразуменията по чл. 37 в от ЗПСЗЗ; брой и дати на издаване на заповеди от директорите на ОД на ДФЗ за „полските пътища“ и отразяването им в ИСАК; предстоящи дати за актуализация на ИСАК след 15 май; прогноза за икономическия ефект на трите варианта върху земеделските стопани и общо за сектора (каква част от тях, за каква площ/животни, за какъв размер подпомагане не биха/или биха успели да подадат заявленията си); анализ на причините довели до изоставане на кампанията и др. необходима обективна и актуална информация, въз основа на която да бъде взето толкова важно решение за агросектора, се посочва в позицията на АЗПБ.
 
Отчитайки трудностите, произтичащи от спазването на нововъдените разпоредби в ЗСПЗЗ и ЗПЗП по отношение на „правното основание“ довели до изоставане темпа на кампания 2015 (за които АЗПБ многократно е сезирала МЗХ) и оценявайки централната роля на администрацията в успешното прилагане и контрола на всички схеми и мерки по двата стълба на ОСП, АЗПБ счита, че: ръководството на МЗХ има волята и може да гарантира необходимия административен и технически капацитет за наваксване на изоставането; за повишаване ефективността на работа с цел своевременна обработка на заявленията, реорганизация графика на различните проверки и навременното изплащане на подпомагането към земеделските стопани по различните схеми и мерки, посочват от АЗПБ.
 
В защита интересите на земеделските стопани и конкурентоспособността на агросектора в страната, Асоциация на земеделските производители в България не подкрепя вариант I и II, оценявайки ги като неприемливи за агросектора. В тази връзка АЗПБ предлага в проекта на Наредба за допълнение на Наредба 5 в „параграф единствен“ да се промени крайния срок за подаване на заявления до 15 юни 2015г.(без санкции), съответните срокове за корекция и за краен срок за подаване на заявления със санкции.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!