Налице е частично плащане – 50% от дължимото плащане към всички биопроизводители. Налице е пълно неизплащане на средства на всички земеделски стопани, които имат пропаднали площи през Кампания 2016 и същевременно са кандидатствали по Схемата за обвързано подпомагане за Кампания 2017.
 
 
За поредна година е налице съществено забавяне в процеса на очертаване на земеделски площи Кампания 2018 г, поради технически проблеми в системата ИСАК. 
 
Поради техническите проблеми в системата ИСАК много биопроизводители са с прекратен биологичен ангажимент от 2016 г., поради непрепокриване на графичните граници на площи до 90% установени чрез административни проверки. 
 
Това се казва в писмо на Националната Био асоциация до министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ Живко Живков, а копие от писмото е изпратено и до премиера Бойко Борисов. 
 
От асоциацията поставят 10 въпроса: 
 
1. Каква е причината за изплащането на приблизително 50% от дължимото плащане по схемите за обвързано подпомагане, по отношение на всички биопроизводители, по схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци, както и за основните групи, така и за т.нар. други групи (СП – основна група, СП – други, СЗ основна група, СЗ – други)?
 
2. Защо не са изплатени средствата по схемите за обвързано подпомагане на всички производители – конвенционални и био, по схемите за обвързана подкрепа на плодове и зеленчуци, както за основните групи, както и за т.нар. други групи (СП – основна група, СП – други, СЗ основна група, СЗ – други), които имат пропаднали площи през Кампания 2016 г.?
 
3. Каква е връзката между пропадналите площи през Кампания 2016 г. и схемите за обвързана подкрепа на плодове и зеленчуци Кампания 2017?
 
4. Кога се очаква Държавен фонд „Земеделие“ да изплати в цялост средствата на земеделските стопани, които са дължими по схемите за обвързана подкрепа, както на биостопанствата, така и на стопанствата, които са имали пропаднали площи през Кампания 2016 г.? 
 
5. От асоциацията искат да им се предостави справка, от която да е видно колко са пропадналите площи в ха, разпределени по отделните схеми за подпомагане за обвързана подкрепа (СП – основна група, СП – други, СЗ основна група, СЗ – други). 
 
6. Колко стопани, занимаващи се с биоземеделие са с прекратен ангажимент през 2016 г. и каква е стойността на средствата, с които се освобождава бюджетния ресурс по мярка 11 „Биологично земеделие“, в резултат на тези прекратени ангажименти? 
 
7. Каква е причината, поради която земеделските стопани нямат възможност да очертават земеделските площи, които обработват в системата ИСАК от 1 март  2018 г., съгласно Заповед РД 09-192/28.02.2018г. и кога ще заработи напълно? 
 
8. Кои са длъжностните лица, виновни за частичното изплащане на средствата по схемите за обвързана подкрепа на биопроизводителите? 
 
9. Кои са длъжностните лица, виновни за пълното неизплащане на средствата по схемите за обвързана подкрепа на стопаните с пропаднали площи през Кампания 2016 г.? 
 
10. Кои са длъжностните лица, виновни за забавянето на административния процес по очертаване на земеделските площи през Кампания 2018 г.?
 
„Настояваме за пълното и своевременно изплащане на средствата, предвидени като компенсаторни плащания по различните схеми и мерки към земеделските стопани, което е задължително условия за постигане на целите на Общата селскостопанска политика“, се казва в писмото, адресирано до институциите. 
 
Според организацията всяко забавяне и/или необосновано неизплащане на средства към земеделските стопани води до:  
 
- липса на ликвидност на предприятията в сектор „Земеделие“;
- увеличени разходи за привличане и администриране на кредитен ресурс ;
- силно намалена инвестиционна ефективност, тъй като предприятията не могат да осъществят плануваните си инвестиции в агротехническите срокове;
- намалена конкурентоспособност, дори липса на такава;
- фалит на предприятия, които не могат да си осигурят кредитен ресурс.
 
„Водени от мотива да защитим българските земеделски производители, изпращаме настоящето писмо до компетентните държавни и европейски институции, като желаем своевременно и конкретно да ни бъде отговорено“, посочват от асоциацията.