Инициатива, финансирана от ЕС, работи с научни институции, преподаватели и лица, вземащи решения, за да създаде пътна карта за разработване на електронна инфраструктура за селскостопански изследвания. Това е темата на проекта e-ROSA, финансиран по програма „Хоризонт 2020”, който ви представяме в 257 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Какво ни казахте: С Ковид помощта ще закърпим положението, но докога?

Светът трябва да нахрани допълнителни 2 милиарда души до 2050 г., но това безпрецедентно предизвикателство трябва да бъде посрещнато без претоварване на природните системи. 

Въпроси като например, как да се отглеждат култури без синтетични химически пестициди, как да се запази биоразнообразието и да се постигнат въглеродно-неутрални и устойчиви на климата агрохранителни системи сега изискват отговори. И все пак тези въпроси са обширни, сложни и с глобален обхват.

Такива въпроси изискват съгласувани действия на няколко заинтересовани страни: граждани, фермери, частни компании и изследователи. Хората, особено изследователите, трябва да споделят и свързват своите данни и да си сътрудничат извън националните граници и научните дисциплини, за да се справят с предизвикателствата, пред които е изправено обществото. Организирането на споделянето на знания възможно най-бързо е ключова задача.

Проектът e-ROSA адресира този проблем, като изработи дългосрочна програма за създаване на електронна инфраструктура за отворена наука в селското стопанство. Целта беше да се гарантира позицията на Европа като световен лидер в тази област на научни изследвания и иновации. 

„Инициативата разработи споделена визия за устойчива електронна инфраструктура за научни изследвания и образование в селското стопанство въз основа на практически препоръки, отразени в обща пътна карта“, казва координаторът на проекта Одил Холон.

Отворената наука се отнася главно до еволюцията на изследователските практики за насърчаване на сътрудничеството между общности от изследователи или извън тях, като потребители и частни компании. Проектът има за цел да подобри споделянето на знания и всички дигитални ресурси, като данни и софтуер, за насърчаване на иновациите и следователно играе ключова роля в агрохранителната верига.

„Ние картографираме инициативите на изследователите, учените и преподавателите в областта на селското стопанство и производството на храни, както и сътрудничеството им с практици и политици в ЕС, изградени върху съществуващи проекти, мрежи и международни споразумения и идентифицираме приоритети и решения, които ще доведат до отворена, дигитална и интензивна наука за селскостопанския и хранителния сектор“, посочва Холон.

Партньорите по проекта са провели библиометрично проучване, за да разберат по-добре кои са академичните заинтересовани страни, участващи в агрохранителните и ИКТ науки и какво правят. 

Изследователите също така са изготвили документ за визия, обясняващ добавената стойност на отворените научни практики за справяне с обществени предизвикателства като изменението на климата и как цифровата инфраструктура може да подобри споделянето на знания.

„Пътната карта подчертава, наред с други неща, необходимостта от споделена семантика за по-добро намиране и интегриране на цифровите ресурси (данни, софтуер и т.н.). 

Проектът e-ROSA постигна и „нематериален резултат“ – това включва общност от международни заинтересовани страни от частния и публичния агро-хранителен сектор, които споделят една и съща визия или разбиране на предизвикателствата и се споразумяват за решения за по-добро споделяне на цифрови ресурси“, твърди Холон .

Проектът e-ROSA ще помогне на политиците и финансиращите агенции, като приведе в съответствие техните програми въз основа на приоритетите, определени в пътната карта. 

„Основното предизвикателство пред електронната инфраструктура в науката за агрохранителните продукти е да улесни разпространението на знания, като по този начин намали фрагментацията на действителния пейзаж на цифровите ресурси и помага за решаването на обществените предизвикателства“, казва в заключение координаторът на проекта Холон.

257 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на Европейската комисия и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!