На тържествена церемония дипломи получиха 533 възпитаници на Аграрния университет в Пловдив, от тях 390 успешно завършили образователно-квалификационна степен  „бакалавър“ и 143 – степен „магистър“, съобщиха от учебното заведение. 
 
 
Средният успех от следването на бакалаврите от всички 18 специалности, редовна и задочна форма на обучение, е много добър 4.68, а средният успех от държавните изпити – много добър 5.17. Магистрите от 19 специалности в шест професионални направления се дипломират със среден успех много добър 5.49.
 
 „Вярвам, че всички вие с воля, дух и упоритост ще дадете своя принос за развитие на модерно и ефективно земеделие, не само в България, но и в Европейския съюз. Но не забравяйте, че пред вас стои и нелеката задача да доказвате непрекъснато вашия професионализъм и знания с реалната ефективност на работата си и непрекъснат стремеж към овладяване на нови знания и умения в условията на информационното общество“, каза ректорът на университета проф. Христина Янчева.  
 
Първенците на випуск 2017 при бакалаврите са Християн Узунов, специалност „Растителна защита” от Факултета по РЗА и Елка Генова, специалност „Аграрен туризъм“ от Факултета по икономика. Двамата се дипломират с успех отличен 6.00 от курса на следване и 6.00 от държавния изпит.
 
 
Проф. Янчева връчи „Наградата на ректора“ на абсолвента Християн Узунов, който е първият председател на Международната студентска асоциация в аграрните науки – ИААС България и член на борда на директорите на Световната студентска организация в аграрните науки. С традиционната награда „Най-успешен Еразъм+ студент на випуска” бе удостоена Юлияна Кирова, специалност Агрономство (Лозаро-градинарство).
Дипломи, грамота „Отличник на випуск 2017“ и парична награда получиха 23 абсолвенти бакалаври и 10 пълни отличници от ОКС „магистър“. 
 
За активно участие в изследователската и внедрителска дейност по проектите „Хербитур“, „Царевицата – царица на полята“ и опити към Центъра за биологично изпитване на препарати за растителна защита Фондация „Млади надежди в българското аграрно образование и наука“ с управител проф. д-р Тоньо Тонев връчи парична награда на абсолвентите от Факултета по РЗА: Християн Узунов, Петър Петров, Ивайло Миланов, Тодор Тодоров, Димитър Добрев и Лъчезар Цветков.
 
На тържествената церемония дипломите си получиха преподавателите, придобили академичната длъжност „професор“ и „доцент“, както и придобилите образователната и научна степен „доктор“.