ДФ „Земеделие” приключи предварителната проверка за съответствие с критериите за подбор на проектите, подадени по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР 2014-2020 г., съобщиха от Фонда. От всички оценени проекти на разглеждане подлежат общо 730 броя с размер на заявените разходи 589 341 240,00 лв. и заявена субсидия от 379 637 188,56 лв., които попадат в рамките на 130% от бюджета, определен със заповед на министъра на земеделието и храните. Индивидуални справки за получения брой точки може да се направят на следния линк - http://www.prsr.bg.
[news]
 
Всички проекти са оценени съгласно изискванията на Наредба №9 от 21.03.2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. В рамките на 130% от бюджета, съгласно нормативната база по подмярката,  на обработка подлежат проектите, оценени с над 43 точки. 
 
Обобщените данни показват, че ще бъдат обработени 22% (730 бр.) от всички подадени заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, като преобладаваща част от проектите - 347 броя,  включват инвестиции и дейности в приоритетния сектор „Плодове и зеленчуци” – с размер на заявените разходи 265 502 452,22 лв. и заявена субсидия от 172 146 689,52 лв. Немалък дял се пада на проектите с инвестиции и дейности, насочени в сектор „Животновъдство” – 265 бр. с размер на заявените разходи 241 277 077,29 лв. и заявена субсидия от 153 656 766,93 лв. Проектите с инвестиции и дейности от сектор „Етерично - маслени и медицински култури” са 67 броя, а размерът на посочените разходи е 40 830 062,00 лв. при заявена субсидия от 26 539 160,48 лв. В рамките на 130% от бюджета, по т. 3 от Заповед №РД 09-213 от 27.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните, от общо 730 бр. заявления за подпомагане, 422 бр. са за производство на биологични суровини и продукти или в преход към биологично производство на суровини и продукти.
 
В съответствие с предвиденото в наредбата за подмярката приоритизиране на инвестиционната подкрепа, от всички 730 заявления, попадащи в рамките на 130% от бюджета, 106 броя  включват инвестиции и дейности, които ще се изпълняват на територията на Северозападния район от страната. Проектите ще допринесат за повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства и качеството на живот в района и ще стимулират заетостта. Размерът на посочените разходи по проектите за Северозападния район е 98 728 607,16 лв., а заявената субсидия –  62 668 695,07 лв.
 
Днес в Държавен фонд „Земеделие“ се събраха заинтересовани членове на  Комитета по наблюдение към ПРСР 2014 - 2020, които са участвали на по-ранен етап в уточняването на критериите за подбор по 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР 2014-2020 г. Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ Румен Порожанов и Атидже Алиева – Вели, зам. изпълнителен директор с ресор ПРСР, ги запознаха с резултатите от предварителната проверка спрямо критериите за подбор по подмярката, както и с един бърз анализ на инвестиционните намерения по сектори. „Доволни сме, това е позитивна стъпка и знак за отвореност и прозрачност на процедурите“, заяви Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България.
 
След многото въпроси и отговори представителите на комитета филтрираха заявленията, регистрирани в ИСАК, по приоритетните критерии и се заеха с проверка на няколко проекта, избрани на случаен принцип. Освен откритата процедура, те получиха и уверение от страна на ръководството на ДФЗ, че тези 730 проекта веднага ще бъдат разпределени за разглеждане по същество и след много интензивна работа  процесът ще завърши към края на септември, след което незабавно ще се премине към контрактуване на одобрените инвестиционни заявления.

Фермер.БГ припомня, че общият брой на подадените заявления по мярка 4.1 беше 3 359 на стойност над 2,100 млрд. лева.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!