15 страни членки на Европейския съюз трябва да възстановят общо 335 млн. евро на Европейската комисия от европейските фондове за селско стопанство в рамките на така наречената процедура за уравняване на сметките, съобщиха от Европейската комисия. Тази сума се връща в бюджета на ЕС поради неспазване на правилата на Съюза или поради несъответстващи процедури за контрол на направените разходи. Държавите-членки отговарят за изплащането на проверка на разходите в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП), а от Комисията се изисква да гарантира, че държавите-членки използват правилно средствата.

Съгласно това последно решение, средствата ще бъдат възстановени от 15 държави-членки: Австрия, Белгия, Чешката република, Германия, Испания, Финландия , Франция, Гърция, Унгария, Ирландия, Люксембург, Латвия, Нидерландия, Румъния и Швеция. Най- значителните индивидуални корекции са:

141 800 000 евро за сметка на Франция за слабости, свързани с кръстосаните проверки

78 800 000 евро , начислени на Гърция за слабости , свързани с пропуски при разпределянето на права на ползване

24 300 000 евро за сметка на Нидерландия за слабост във функционирането на СИЗП, в проверките на място и в изчисляването на плащанията и санкциите

22 200 000 евро начислени на Гърция за слабости, свързани с кръстосаните проверки

17 700 000 евро за сметка на Франция за слабости, свързани с признаването на организации на производители на плодове и зеленчуци.

Държавите членки отговарят за управлението на повечето от плащанията по ОСП, главно чрез своите разплащателни агенции. Те отговарят и за контрола, например за проверките на заявленията на земеделските производители за получаване на директни плащания. Комисията извършва над 100 одита всяка година, проверявайки дали упражняваният от държавите членки контрол е ефективен и дали ответните им мерки във връзка с установените пропуски са достатъчни. Тя има правото да изисква възстановяване на средства впоследствие, ако при одитите бъде установено, че държавите членки не управляват и не контролират достатъчно добре тези средства от ЕС, за да гарантират правилното им изразходване.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!