21 066 дка е общата площ на полските пътища, които са собственост на община Добричка. Отдаването им под наем за стопанската 2019/2020 г. донесе приход от близо 117 000 лв. в бюджета на кметството.

Изграждат пристанище за зърно край Силистра

Подробна справка за реализираните приходи представи на сесия на Общинския съвет на 24 септември кметът на общината Соня Георгиева. 

Пътищата, които попадат в земеделски масиви, са 8,5 % от общата площ на полските пътища, като достигат 1797 дка. Ползвателите на тези имоти не са издължили 2280 лв. наеми към началото на септември.

При извършени инцидентни проверки в землищата на селата Воднянци, Стожер, Свещарово, Плачи дол, Богдан не е установено неправомерно ползване на полските пътища.

Малко над 1,850 млн.лв. е приходът на община Добричка от наем на земеделски земи, ползване на полски пътища, градини с трайни насаждения и концесии на язовири, сочат данните на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите за 2019 г. на добруджанската община.

Задълженията по договорите за наем възлизат на близо 100 000 лв. От тях най-голям дял имат неизпълнени финансови задължения при наемане на земеделска земя - близо 88 хил. лв. Общината има да събира пари и от пасища в размер на 6 472 лв.

Община Добричка e една от най-големите по територия в страната и обхваща 68 населени места. Земеделските площи в нея са 1,1 млн. дка.

На сесията Общинският съвет даде съгласие да бъдат отдадени под наем за новата стопанска 2020/2021 г. полски пътища по цена в размер на средното рентно плащане за региона.