От 5 октомври до 31 октомври животновъдите, кандидатствали по схемите за обвързана подкрепа за животни за Кампания 2022 г., доказват произведената и реализирана от тях продукция

Анкета: Какви са средните Ви добиви от слънчоглед за 2022 г.?

За да получат субсидия, фермерите трябва да са реализирали на пазара определените в нормативната уредба количества мляко и млечни продукти по съответната схема. Реализацията на млякото и млечните продукти се доказва за периода от 1 октомври 2021 г. до 30 септември 2022 г.

Документи за реализация на мляко и млечни продукти се подават по четири схеми:

 

  • Схема за обвързано подпомагане на млечни крави – СМлК;
  • Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол – ЕЖСК (мляко);
  • Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – ДПЖСК (с реализация на мляко или комбинирана реализация);
  • Схема за обвързано подпомагане за биволи – Биволи.

При попълване на документите кандидатите следва да използват актуалната за Кампания 2022 бланкова таблица, в съответствие с регистрацията им в ИСАК (като физическо, юридическо лице или едноличен търговец).

   Реализираните на пазара животни се удостоверяват по три схеми:

 

  • Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници – СМКЮ;
  • Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол – ЕЖСК (месо);
  • Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – ДПЖСК (с реализация на месо или с комбинирана реализация).

Стопаните трябва да предоставят заверени копия на документите, с които да удостоверят реализацията на своята продукция.

Образците на типовите бланки могат да се изтеглят от интернет страницата на институцията. Към приложените файлове е изготвена и подробна инструкция за тяхното попълване. Попълненият опис по образец се подава на електронен носител.Различни са образците за попълване в зависимост от това къде са реализирани животните – в България или извън страната. Документи се подават в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие”. 

ДФЗ: Фермерите могат да докажат произведената и реализирана от тях продукция и електронно.

Те могат да изпратят опис по образец на e-mаil до съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес на кандидата (за физически лица) и адрес на управление на кандидата (за ЕТ и юридическите лица) не по-късно от 25.10.2022 г. Контактите на областните дирекции са публикувани на Интернет страницата на ДФЗ. Няма да бъдат приемани и обработвани е-mail-и изпратени след 17:30 часа на 25.10.2022.

Всеки един e-mаil е необходимо да съдържа попълнен електронен опис на предоставяните документи изтеглен от сайта на ДФ „Земеделие” и фото копия на документите или сканирани копия в различни формати на файловете (за предпочитане PDF).

След получаване на електронният опис и импортирането му в ИСАК, служител от съответната областна дирекция ще се свърже с кандидата да се яви в съответната областна дирекция да завери с подпис въведените данни и приложените в е-mail документи, доказващи реализация на продукцията и за подписване на декларацията по чл. чл. 27в, ал. 4 на Наредба 3 от 17.02.2015 г. – което се явява последен етап от процедурата по прием, уточняват от пресслужбата на Фонда.

Друго важно за електронното подаване е големината на прикачените файлове общо. Тя не трябва да надвишава 12 МВ.

В случай, че файловете са по-големи от 12 МВ, то е необходимо кандидата да ги изпрати с повече от един е-mail. Препоръчително е упоменаването в текста на електронното писмо за наличието на повече от едно писмо с документи. От ДФЗ обръщат внимание, че е-mail-и изпратени на грешна областна дирекция на ДФ „Земеделие” няма да бъдат обработвани.