Съветът на Европейския съюз възложи на Европейската комисия (ЕК) да обърне специално внимание на защитата на селското стопанство в хода на преговорите за сключване на споразумения за свободна търговия с Австралия и Нова Зеландия.
 
 
Съветът даде мандат на ЕК за започване на търговските преговори поотделно с двете държави. „В мандатите за водене на преговори се обръща специално внимание на защитата на уязвимите сектори като селското стопанство чрез извличане на максимални ползи от отварянето на пазарите, без да се нанасят вреди на местните производители. В мандатите за водене на преговори не се предвижда пълна либерализация на търговията със селскостопански продукти, за които се предвижда да се ползват от специално третиране“, уточни пресслужбата на българското министерство на икономиката.
 
Основната цел на търговските споразумения с двете страни е намаляване на съществуващите пречки пред търговията, премахване на митата върху стоките и предоставяне на по-добър достъп до услугите и обществените поръчки в Австралия и Нова Зеландия. 
Търговските бариери остават значителни за някои сектори, като селското стопанство и текстилните изделия.
 
ЕС е третият по големина търговски партньор на Австралия. През 2017 г. годишната двустранна търговия възлиза на над 47.7 млрд. евро, а положителното търговско салдо за ЕС е в размер на над 21 млрд. евро.
 
 
Износът на ЕС за Австралия е предимно на промишлени стоки, докато в износа на Австралия за ЕС основен дял заемат минералните суровини и селскостопанските продукти. Дружества от ЕС предоставят търговски услуги на стойност почти 20 млрд. евро в Австралия и имат инвестиции в страната за над 160 млрд. евро по данни за 2016 г..
 
При годишен двустранен търговски обмен на стойност над 8.7 млрд. евро през 2017 г. ЕС е вторият по големина търговски партньор на Нова Зеландия след Австралия. В износа на Нова Зеландия за ЕС преобладават селскостопанските продукти, докато износът на ЕС за Нова Зеландия е главно на промишлени стоки. 
 
За ЕС търговията с Нова Зеландия се изразява в положително търговско салдо от 1.9 млрд. евро през 2017 г., като на дружества от ЕС се падат над 10 млрд. евро преки чуждестранни инвестиции в Нова Зеландия.