В условията на криза няма как да не се появи въпросът за оптимизиране на разходите, включително в Министерството на земеделието. В отговор на депутатско питане министър Десислава Танева хвърля повече светлина какво ще предприеме министерството в тази посока.

МЗХГ отговаря: Трябва ли сертификат за незаразен с вируса продукт?

Десислава Танева цитира данни, според които по бюджета на земеделското министерство са разчетени капиталови разходи от 5 757 000 лв. В рамките на тези разходи са утвърдени целеви средства за електронно управление и за използваните информационни и комуникационни технологии в размер на 4 659 000 лв.

Министърът уточнява, че от бюджета на агроведомството за 2020 г. с приоритет ще се покриват инвестиционни разходи, свързани с обслужването на земеделските стопани, както и тези, за които вече има сключени договори.

Мотивите на министър Танева са, че отрасълът трябва да продължи да работи при тези извънредни обстоятелства, като се приоритизират здравето и безопасността на хората. Затова създаването на оптимална среда за обслужване на фермерите чрез съвременни технологии е ключово.

ВИЖТЕ ВОДЕЩИТЕ НОВИНИ

Все пак оптимизация на разходите ще има и тя ще бъде за сметка на държавните горски предприятия. Ще бъдат ограничени техните средства за административно-управленски дейности и за инвестиции за закупуване на дълготрайни материални активи. 

Забранено е закупуването и основният ремонт на тези активи без съгласуване с ресорното министерство. Тук се прави изключение за тези, за които има вече сключени договори.

Това ограничение на разходите важи за материални активи като сгради, транспортни средства, специализирана техника, машини и съоръжения, компютри и софтуер. 

Десислава Танева: „С въведените ограничения ще се намалят разходите на държавните предприятия с около 20 млн. лв.“

Посочените средства, които ще бъдат ограничени, не са бюджетни, а са средства за извършваната от горските предприятия стопанска дейност.

От страна на едноличните търговски дружества със 100% държавно участие в капитала от системата на агроминистерството не са предвидени разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2020 г., уточняват от ведомството.