От днес, 7 септември до събота, 12 септември 2015 г. Държавен фонд „Земеделие“ отваря прием на заявления за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 121 „Модернизация на земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. Заявленията за подпомагане ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ по място на извършване на инвестицията.

 

Допустимост:
Приемът ще включва проекти с инвестиции само за закупуване на земеделска техника. Допустими са инвестиции за земеделска техника, съгласно точка 1.1 от заповед 03-РД/1690 от 28.08.2015 г. и по-конкретно инвестициите за земеделска техника включват техника, която се използва за обработка на почвата и прибиране на реколтата, като: трактори, самоходна техника – колесни трактори, верижни трактори, специализирани самоходни машини (силажокомбайни, зърнокомбайни и др.) и друг вид самоходни машини и сменяема прикачна техника.


Бюджет и максимален размер на допустимите разходи:

Определеният бюджет за прием по мярката е в размер на левовата равностойност на 50 млн. евро. Минималният размер на общите допустими разходи по един проект, който ще могат да заявяват кандидатите в рамките на периода на прием, възлиза на левовата равностойност на 15 000 евро, а максималният размер на разходите по проект не може да надвишава 500 000 евро.
 

Срокове:
7 – 12 септември 2015 г. - прием на проекти по мярка 121 на ПРСР 2007-2013;

До началото на октомври 2015 г. проектите ще бъдат обработени и договорени в максимално кратки срокове. С това одобрените кандидати ще имат срок на изпълнение на договорите средно около месец, в който следва да закупят техниката. Съществува възможността кандидатите да започнат изпълнението на проекта след подаване на заявлението и преди сключването на договор, разбира се на собствен риск, като това е допустимо и съгласно Наредба № 8. 

Срокът, предвиден за подаване на заявки за плащане, е 20 ноември 2015 г. 

Плащанията от страна на ДФЗ трябва да бъдат извършени до края на 2015 година, съгласно измененията, които МЗХ ще направи в Наредба 8.


Важни съвети към бенефициентите:
Да подават окомплектовани и отговарящи на изискванията проекти, което е в техен интерес, за да бъдат разгледани максимално бързо от служителите на ДФЗ;

Да подават проекти, за които кандидатите да имат увереност, че ще могат да бъдат изпълнени и разплатени в рамките на заложените в нормативната уредба срокове;

Да следят указанията на сайта на ДФЗ и тези, които им дават служителите от областните дирекции.
 

 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!