Започнала е подготовката на почвата на територията на Горското стопанство в община Генерал Тошево, върху която ще започне залесяването на дръвчета. Общо 300 декара с нови полезащитни пояси и гори ще бъдат създадени през тази година на територията на три стопанства в Добричка област – ДЛС Балчик, ДГС Генерал Тошево и ДГС Добрич, съобщават от Североизточното държавно предприятие. Почвоподготовката и залесяването ще се извършат със средства от проект „Земите и горите на орела“ и със собствено финансиране. 

Гласувайте: Настоявате ли за коригиране на Стратегическия план преди Кампания 2023?

Планът за работа през 2023 година е приет от екипа на предприятието на среща на лесовъдите в Добрич. На нея са набелязани и други текущи задачи, свързани с обучения на ловци, теренни проверки за състоянието на поясите и гнездата на орела в Североизточна България, работа с деца, опазване на растителните видове. 

Опазването на полезащитните пояси през последните години е първостепенна задача за експертите от горските стопанства в Добруджа, особено след установените от учените изсъхвания и нападения от вредители. Горските ивици, които разделят полетата на блокове от 400 до 2000 дка, увеличават добивите от основните полски култури с от 15 до 30 %. Основната роля на поясите е да опазват богатия чернозем от ветровата ерозия и да задържат почвената влага, която в условията на суша става все по-ценна. 

Общата дължина на поясите в Добруджа възлиза на 5000 км, а площта им е над 78 000 дка. Масовото им засаждане започва през 50-те години на миналия век, а първите експериментални опити са направени на територията на Каварна десетина години по-рано. 

През март експертите ще се съберат отново, за да отчетат резултатите от пролетното залесяване на полезащитни пояси и гори на територията на трите добруджански общини Балчик, Генерал Тошево и Добрич, и да планират дейностите, свързани със Седмицата на гората.