Законът за храните бе приет на първо четене от депутатите. Текстът е внесен от Министерския съвет и бе подкрепен от 102 народни представители, един беше против, а 29 се въздържаха. 
 
 
Според вносителя целта на новия закон е да гарантира висока степен на защита на здравето и интересите на потребителите по отношение на храните и да осигури прилагането на правото на Европейския съюз (ЕС) и националните мерки в областта на храните.
Компетентните органи на национално ниво ще са Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Регионалните здравни инспекции към Министерството на здравеопазването. 
 
Със закона се въвеждат процедури за регистрация или одобрение на обекти за производство, преработка и дистрибуция на храни.
Предвижда се създаване на публичен национален регистър на бизнес операторите и обектите за производство, преработка и дистрибуция на храни, които БАБХ ще поддържа на интернет страницата си. 
 
Ще бъде създаден и публичен национален регистър на бизнес операторите и обектите за производство на бутилирани натурални минерални и изворни води и на публичен регистър на пуснатите на пазара храни, за които компетентен орган е здравното ведомство. 
 
Законът регламентира основните изисквания към опаковането, етикетирането и рекламата на храните. Предвижда се информацията за храните, включително информацията на етикета, да се представя на български език. 
 
Няма да се допуска допълнително облепване на етикетиран продукт с информация, различна от първоначалната или по начин, който прикрива дори част от първоначалното етикетиране.
 
Въвежда се изрична забрана за реклама на генетично модифицирани храни и на храни, за които има нормативно въведени ограничения за употреба от деца, посредством реклами или търговски съобщения, насочени към детска аудитория, в които участват деца или представят деца, консумиращи тези храни. 
 
Въвежда се забрана и по отношение рекламирането на храни и напитки, съдържащи съставки и вещества с хранителен или физиологичен ефект като мазнини, трансмастни киселини, сол и захар, които не отговарят на изискванията за здравословно хранене.
 
 
За първи път се регламентират изискванията за търговия с храни от разстояние. Въвежда се регистрация на превозните средства за транспортиране на храни от животински произход и на храни от неживотински произход като брашно, хляб, хлебни и сладкарски изделия. Регистрацията ще се удостоверява със стикер.
Създава се постоянен консултативен съвет към министъра на здравеопазването по отношение на признаването и пускането на пазара на натурални минерални и изворни води.
 
Предвидено е и създаването на Национален съвет по храните като постоянен консултативен орган, координиращ държавната политика в сектор „Храни", с участието на представители на всички заинтересовани страни.
 
В закона е заложено още повишаване на размера на санкциите, налагани за нарушение на разпоредбите, записани в него.