Всяка година непотърсените от собственици и наследници земеделски земи биват разпределяни служебно към земеделски производители от различни землища. Това е държавна политика, припозната в още много страни освен България. Нейната цел е да не допуска годни за земеделие парцели да пустеят.
 
 
Отдаването на тези масиви към фермерите обаче не е безплатно. Земеделците заплащат рента, която пък се предава на собственика, когато и ако се появи. В свой материал Капитал обяснява как се случва всичко това. 
 
На първо място в срок до 31 юли собствениците на земи трябва да подадат декларации, в които описват начина на ползването им. Ако това не се случи, парцелите им могат да бъдат включени в споразумения за ползване. Участие в тези споразумения могат да заявят всички работещи в конкретното землище земеделци. Те могат да се договорят как да разпределят помежду си белите петна. При непостигане на съгласие – разпределението става служебно от регионалната дирекция по земеделие до началото на стопанската година – през октомври. 
 
Ако собственик на земеделска земя иска да разбере дали земята му е разпределена за обработване, той трябва да потърси лично информация затова. Съветите на юристите са да бъде подавано писмено запитване за информация или да се изискват копия от заповедите за масиви за ползване за конкретни стопански години, в чиито приложения са описани служебно разпределените имоти. Подобна е и процедурата за пасищата и ливадите.
 
[news]
В срок до три месеца след одобряване на споразумение за ползване, фермерът е длъжен да внесе в службата по земеделие по местонахождение годишна рента. Тя ще бъде предадена на собственика в момента, в който той я потърси. Нейният размер представлява средното рентно плащане за конкретното землище, който се определя всяка година от назначена комисия към областната служба по земеделие. Изчисляването й се случва по формула, включваща рентите на поне половината регистрирани договори в землището. Ако няма такива, се ползват тези за съседно и със сходни географски данни землище. При случай, че арендатор, получил земеделска земя чрез служебно разпределение, не плати в тримесечен срок определената рента, той трябва да плати троен размер.
 
Внесените от фермерите ренти се държат в сметка към регионалната служба по земеделие за срок от 10 години. През това време собственикът може да си ги потърси. Процедурата е сравнително лесна. Собственикът на имота се явява лично в общинската служба по земеделие и подава заявление за получаване на дължимите суми. Той може да изпрати и свой представител, но с нотариално заверено пълномощно. В случай, че земята е наследствена се предоставя и удостоверение за наследници. Към заявлението се добавя и актуална банкова сметка, по която да му бъдат преведени дължимите суми. Ако имотът е с няколко собственика, само един от тях може да заяви получаване на събраните ренти. 
 
Важно уточнение е, че всеки собственик на земеделска земя има право да откаже имотът му да бъде служебно разпределен, без значение дали иска да го обработва или не. За целта се подава декларация до местната служба по земеделие, в което се посочва това желание. Крайният срок е 31 юли за предстоящата стопанска година.