Всички кандидати за придобиване на правоспособност за работа със селскостопанска и горска техника ще трябва да се явят не само на практически изпит, но и на теоретичен.
 
 
Досега от теоретичната част бяха освободени лицата със средно или висше образование, чиято специалност „покрива учебната документация на съответната категория за правоспособност за работа с техниката“.
 
Промяната влиза в сила от днес като част от новата Наредба № 1 от 15 февруари 2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение.
 
Тя отменя два предишни документа. Единият е Наредба № 12 от 22 април 2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника. Другият е Наредба № 10 от 24 февруари 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители.
 
Остава в сила изискването кандидатите за трактористи и комбайнери да имат свидетелство за правоуправление на моторно превозно средство.
 
 
Новата наредба запазва досегашните категории на специализираната техника в сектора: категория Твк - колесни и верижни трактори и агрегатирани към тях работни машини; категория Твк-З - специализирана и специална самоходна земеделска техника; категория Твк-Г - специализирана и специална самоходна горска техника; категория Твк-М - специализирана и специална самоходна мелиоративна техника (машини за земни работи); категория Тпс - преносима и стационарна техника.
 
Запазва се и досегашният ред за провеждането на теоретичните и практическите изпити, като се намалява броят на документите, които учебните форми представят за регистрацията си.
 
Отпадат например изискванията за представяне на копия на регистрационните талони на учебната техника. Няма да е необходима вече декларация, че не е открита процедура за обявяване в несъстоятелност, нито копия от договорите за ползване на помещения и площадки, които са вписани в имотния регистър.
 
Наредба № 1 влиза в сила на 8 март – три дни след публикуването й в „Държавен вестник“.