Откакто стана ясно, че по линия на спасителния план Next Generation EU Брюксел ще отпусне на България допълнителни близо 202 млн. евро за ПРСР за периода на преход, фермерите се питат за кои точно мерки ще отидат тези пари. Отговор на този въпрос ще бъде даден на предстоящото последно за годината заседание на Комитета по наблюдения на ПРСР. 

COVID-19: Одобрени са над 140 млн. лв. на сметката на ДФЗ

Вече са ясни предложенията на Управляващия орган. Преди да се впуснем в сметките обаче, нека да направим едно уточнение какво точно иска ЕК насреща. Важно условие е най-малко 55% от допълнителния ресурс да бъдат за целите на:

агроекология и климат и по-специално: ефективно използване на ресурсите, включително прецизно и интелигентно земеделие, иновации, цифровизация и модернизация на производствените машини и оборудване, условия за безопасност при работа, възобновяема енергия, кръгова и биоикономика, достъп до информационни и комуникационни технологии в селските райони, къси вериги на доставки и местни пазари.

Друго важно условие е най-малко 37% от средствата да бъдат запазени за екологично насочените мерки, като:

биологично земеделие, адаптиране към изменението на климата, опазване на почвата, подобряване на използването и управлението на водата, създаване, опазване и възстановяване на местообитания, благоприятни за биоразнообразието, намаляване на рисковете и въздействието на употребата на пестициди и антимикробни средства, хуманно отношение към животните и дейности по подхода ЛИДЕР.

Вземайки всичко това предвид, възможностите за подпомагане в съответствие с очертаната правна рамка са следните:

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – 66,7 млн. евро

 

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ за земеделските производители и преработватели – 82,6 млн. евро

С тях ще може да се стартира период на прием през 2021 г.

Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ – 24,6 млн. евро

Те ще осигурят възможност за подкрепа на над 950 проектни предложения

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ – 20 млн. евро

С тях ще могат да бъдат подкрепени над 1 300 проектни предложения

Мярка 10 „Агроекология и климат“ – 8 млн. евро 

 

Нека да направим едно уточнение. Предложените суми, които ще бъдат насочени към ПРСР по линия на спасителния план NGEU, ще бъдат само част от бюджета на самите мерки. 

Предвижда се за двугодишния преходен период към бюджета на ПРСР 2014-2020 да се дадат допълнителни 683,5 млн. евро, за чието разпределение очаквайте още информация.
 

Следете темата и на cap4us.agri.bg