Местното развитие в рамките на подхода „Лидер“ в периода 2014 – 2020 г. се нарича “Водено от общностите местно развитие” (ВОМР). То се извършва чрез интегрирани и многосекторни стратегии за воденото от общностите местно развитие, основани на характеристиките на района и разработени въз основа на местните потребности, потенциал и включващи иновативни характеристики. Съгласно приоритетна област 6 (б) от Регламент 1305 основната цел на ВОМР е стимулиране на местното развитие в селските райони.

 

Това е записано в първия вариант на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., представен от Министерството на земеделието и храните (МЗХ). „В ПРСР 2014-2020 основен принцип на подхода „Лидер“ е прилагането му отдолу-нагоре, тоест ще се подкрепят местните инициативи. Основна единица в прилагането на подхода и в новия програмен период ще е Местната инициативна група (МИГ), която се формира от неправителствен, публичен и бизнес сектори на определена територия. МИГ-овете ще работят на базата на техните Стратегии за местно развитие“, заяви Стефан Спасов, изпълняващ длъжността началник отдел „Мерки по Ос 4“ в Управляващия орган на ПРСР.

 

Спасов допълни, че приоритети на ВОМР за новия програмен период ще е насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и икономическо развитие, интегриран подход към околната среда, използване на потенциална на културното и историческото наследство и насърчаване на иновациите в селските райони. По разчети на МЗХ в следващите 7 години в България ще могат да бъдат финансирани 60 МИГ. По думите на Стефан Спасов това означава, че ще се насърчава формирането на местни групи на територията на повече от една селски общини. „Новото е това, че всяка стратегия за водено от общностите местно развитие обхваща територия с население между 10 000 и 150 000 жители.

 

Четири са подмерките, по които ще се финансират дейности на групите в селките райони, като финансиране на т.нар. „стартов пакет“ се предвижда за изграждане на капацитет за местните общности, които не са прилагали подхода „Лидер“ през програмния период 2007-2013 г.“, поясни Спасов. Минималният бюджет за прилагане на операции в рамките на стратегиите за Водено от общностите местно развитие е в размер на левовата равностойност на 500 000 евро, предвижда сегашният вариант на новата ПРСР.

 

„След изчерпване на първоначално одобрения бюджет за прилагане на операции в рамките на дадена стратегия за воденото от общностите местно развитие, след одобрение от управляващия орган и при наличие на бюджет по мярката, е допустимо допълнително финансиране за тази местна група за действие в размер до 25% от него“, допълни Стефан Спасов.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!