Един от основните акценти в Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. е свързан с биологичното производство. В новата ПРСР има специална мярка „Биологично земеделие“. „В Европа има ясно изразена тенденция към търсенето и предлагането на качествени храни с ясен произход. В този аспект, основното конкурентно предимство на българското земеделие е производството на традиционни за страната продукти със специфични вкусови качества.

 

Ако тези продукти бъдат произвеждани по биологичен начин, те могат да се превърнат в основен двигател на растежа и износа на земеделски продукти с висока добавена стойност. За да се реализира този потенциал, ПРСР 2014-2020 г. ще финансира биологичното растениевъдство, биологичното пчеларство, биологичното животновъдство, както и всички производства и въдства, които са свързани с биопроизводството на аграрна продукция“, заяви категорично министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков.

 

Той подчерта, че целта на мярка „Биологично земеделие“ е насърчаването на биологичното растениевъдство, пчеларство и животновъдство и преходът към този начин на производство цели да доведе до намаляване на използването на минерални торове, пестициди и намаляване на замърсяването на почвите и водите.

 

В рамките на тази мярка ще се изпълняват следните две подмерки:


► Плащания за преминаване към биологично земеделие за хектар използвана земеделска площ


► Плащания за поддържане на биологичното земеделие на хектар използвана земеделска площ

 

Както и досега бенефициентите по мярката ще поемат 5-годишен ангажимент. Земеделските стопани трябва да притежават минимум 0,5 ха за да кандидатстват за подпомагане за биологично растениевъдство.

 

Пчеларите трябва да притежават минимум 20 пчелни семейства за да кандидатстват за подпомагане за биологично пчеларство. Животновъдите трябва да притежават минимум 0,5 ха и минимум 1 животински единици за да кандидатстват за допълнително подпомагане за биологично животновъдство.

 

От МЗХ припомниха, че подпомагането по мярката е във вид на компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно прилагат практиките на биологичното земеделие. Важно е да се знае, че поетите ангажименти по дейности от ПРСР 2007-2013 ще бъдат финансирани от настоящата програма до изтичането й, а от 2016 г. ще бъдат изплатени от бюджета на ПРСР 2014-2020 г.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!