Общинските съветници на Тервел единодушно решиха да увеличат предложените глоби и санкции за разораване на пасища и мери. В проектопредложението на председателя на ОС съвет Мария Гочева се настояваше на нарушителите да бъде наложено наказание в размер на 3-кратния размер на средната годишна рента за региона за декар земя. По време на обсъждането обаче съветниците приеха тази санкция да бъде по-висока. 

Изкупни цени на млякото

Така нарушителите, позволили си да разорат или унищожат общински пасища и мери, ще бъдат санкционирани с глоба 4 пъти по-голяма от средното рентно плащане в общината за декар земя. Това се отнася за физически лица, еднолични търговци и юридически лица. 

С новата наредба се приема не само по-стриктен контрол върху общинските ливади, но и се определят конкретни правомощия на ОС, кмета и кметовете на населени места. От години общината предприема стъпки да се справи с нарушенията, възникнали при разораването на общинските пасища и превръщането им обработваеми ниви. Част от мерките бяха промяна на статута на мерите и отдаването им под наем като земеделска земя.

Още в началото на миналата година кметството установи, че покрай собствените си ниви земеделски стопани разорават намиращи се в съседство пасища. Общо над 1000 дка са общинските ливади, които са били превърнати в незаконни ниви. Нарушителите стигнаха до там, че посегнаха и на гробищните паркове в 5 села. Нарушаването на покоя на мъртвите е установено при проверка за неправомерно обработване на земи от общинския поземлен фонд. 

„До момента няма регламентирани административно-наказателните разпоредби за нарушенията, свързани с ползването на пасищата и мерите, включително тези по чл.19 от ЗСПЗЗ. Съвкупността от тези обстоятелства налага допълнителна и подробна регламентация в отделна наредба“, се казва в докладната записка на Мария Гочева, с която предложи гласуване на по-високите санкции.

Рентите, според които ще се изчисляват новите глоби, ще се установяват от комисия от ОД „Земеделие“, която  трябва да пресметне средната рентна стойност на база половината от вписаните и регистрирани договори в общината. Очаква се новият регламент да подобри качественото използване на пасищата и мерите и да създаде условия за създаване и възстановяване на съществуващите. 

Всяка година до 31 януари животновъдите от община Тервел трябва да получат данни за размера и местоположението на пасищата за общо и индивидуално ползване в съответното землище. Към решението на ОС ще се прилага списък с фермерите, както и данни за пасищата според Системата за идентификация за земеделските парцели, съгласуван с ОДБХ.

До 1 март списъкът на имотите за индивидуално ползване трябва да е готов, за да могат желаещите да подадат заявления в следващите 10 дни.