Преди месец ви запознахме с казуса на животновъд, който кандидатства по мярка 10 „Агроекология и климат“ с регистриран обект – пасище. Оказва се, че липсата на торова площадка е ключова и нещо повече – води до санкции. 

Изкупни цени на млякото

Отправихме запитване към Министерството на земеделието, което препрати въпросите ни към Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ).

Запазваме отговорите едно към едно, защото всеки закон, заповед или наредба биха ви били от полза.

Имат ли право държавните служители при проверка за мярка 10 да изискват торохранилище при животновъдни обекти – пасища за целогодишно пасищно отглеждане, регистрирани по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба 44?

Мярка 10 „Агроекология и климат“ е различна мярка от спазване на изискванията по „Кръстосано съответствие“. Кандидатите по мярка 10 трябва да спазват минималните изисквания за използването на торове и продукти за растителна защита съгласно приложение № 7 на Наредба № 7 от 24.02.2015 г. на територията на цялото земеделско стопанство.

Правилата за добра земеделска практика с цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници на територията на цялото стопанство са част от горепосочените минимални изисквания. 

Всички земеделски стопани, кандидатстващи по мярка 10 и попаднали в извадката за проверка на място, се проверяват съвместно от съответните Регионални технически инспекторати и Областни дирекции по безопасност на храните (ОДБХ).

Изискването за наличие на торова площадка е част от проверката за спазване на правилата за добра земеделска практика по Нитратната директива, като се проверява от ОДБХ в качеството на компетентен орган и съответно ОДБХ издават доклад от извършената проверка. При установено несъответствие ОДБХ издава и констативен протокол. 

Изключение от правилата се допуска при отглеждане на редки местни породи, а именно, точка  III.

Правилата за добра земеделска практика може да не се прилагат от земеделски стопани, които са кандидати за финансово подпомагане и отглеждат пасищно застрашени от изчезване местни породи животни, важни за селското стопанство и за които няма приложими базови изисквания, съгласно Приложение 6, т. 6 от Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10.
 
При проверките по кръстосано съответствие се прилага Ръководство за прилагане на Законоустановените изисквания за управление, Приложение №1 към Заповед № РД 09-592/24.07.2020 г. (изм. със Заповед № РД 09-683/08.07.2021 г.)

Ако служителите отбележат в констативния протокол, че стопанинът няма съоръжения за съхраняване на оборския тор и не го съхранява правилно, подлежи ли на санкции? Санкции се налагат на цялото стопанство или само на декарите, с които се кандидатства по мярка 10?

Ако има нарушения, то те са с тежест, степен и продължителност, които се установяват при проверката и на тяхна база се определя % редукция, която се налага върху цялото стопанство, тоест с този процент се намалява полагащата се сума по всички схеми и мерки.