До 15 септември 2025 г. се удължава срокът за изпълнение на одобрени проекти по част от мерките от ПРСР. До момента административните договори по тях се сключваха със срок не по-късен от 15 септември 2023 г., съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Не изпускайте приеми и плащания през месец май

До 2025 г. ще се изпълняват проектите от последните приеми по:

•    процедура BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“;
•    процедура BG06RDNP001-6.012 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“;
•    процедура BG06RDNP001-6.011 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“.

По подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ измененията касаят:

•    процедура BG06RDNP001-7.008 „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставян обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“;
•    процедура BG06RDNP001-7.001 „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“.

По отношение на подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ е удължен срокът по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.015.

Измененията са направени по предложение на ДФЗ и са в съответствие с предвидената в преходния Регламент (ЕС) 2020/2220 възможност за удължаване на крайния срок за извършване на плащанията по ПРСР 2014-2020 до 31 декември 2025 г.