Промените в Закона за подпомагане на земеделските производители са факт след обнародването на текстовете в Държавен вестник днес. С новия закон се създава специализиран слой „Площи в добро земеделско състояние“, слой „Постоянни пасища“, разписана е дефиниция за кръстосано съответствие, ще има солени глоби – от 2 000 до 10 000 лв. - за неправомерно ползване на ваучери за гориво, а Държавен фонд „Земеделие” вече няма предприема принудителни действия срещу земеделски производители за суми до 100 евро – това са част от основните промени, заложени в новия Закон за подпомагане на земеделските производители.

 

Очаква се с промените да се прекрати практиката за подаване на заявления за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за земеделски земи без правно основание за тяхното ползване и без знанието и съгласието на техните собственици, както и да се сведат до минимум случаите на застъпвания на заявени за подпомагане земеделски площи и се създаде надеждна база данни за лицата, които ползват земеделските площи, включени в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и за срока на тяхното ползване.

 

С промените е предвидено задължение на кандидатите за подпомагане предварително да регистрират в специализиран софтуерен продукт правните основания за ползваните от тях земеделски площи. Министърът на земеделието и храните със своя заповед ще одобрява обхвата на специализирания слой "Площи в добро земеделско състояние", както и ще урежда начина на обновяване на данните по отношение на слоя, извършването на теренните проверки и правомощията на министъра на земеделието и храните по отношение на тях.

 

В новия Закон за подпомагане на земеделските производители е разписано създаването на слой „Постоянни пасища”. Включените в слоя площи могат да се декларират за подпомагане с директни плащания само като постоянни пасища. Прецизирани са основанията, на който Разплащателната агенция намалява или отказва плащания по СЕПП и по схемите за национални доплащания.

 

В Преходните и заключителни разпоредби на Закона е записано още: „Земеделските стопани, които имат право на плащане по СЕПП през 2014 г., могат да получат подпомагане и по схемата за преразпределително плащане. Преразпределителното плащане се предоставя под формата на завишено плащане на площ за първите до 30 ха, за които земеделският стопанин е получил подпомагане по Схемата за единно плащане на площ. Не получават преразпределително плащане кандидатите за подпомагане, за които се установи, че са разделили стопанството си с цел да се облагодетелстват от него“.

 

Изискването заявления заявления за подпомагане по СЕПП да се приемат само за земеделски земи с правно основание за тяхното ползване влиза в сила от 1 януари 2015 г.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!