От 29 юли до 8 август земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по извънредната финансова помощ във връзка с преодоляване на последиците от войната в Украйна, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). 

Гласувайте: Доволни ли сте от работата на министър Иван Иванов и екипа му?

До 30 септември 2022 г. Фондът ще изплати финансовата подкрепа на допустимите кандидати след извършване на всички административни проверки, включително и проверки на място.

Документи за подпомагане ще се приемат в Областните дирекции на ДФЗ, отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане“ (ОПСМП) по постоянен адрес на физическото лице или по адрес на управление на едноличния търговец или юридическото лице. 

Определеният бюджет за помощта е 62 259 820 лв., които се разпределят по следните направления: 

•    25 000 000 лв. за сектор „Свиневъдство“, за свине-майки и прасета за угояване;
•    25 000 000 лв. за сектор „Птицевъдство“, за кокошки носачки, родители, бройлери, гъски, пуйки и патици;
•    6 000 000 лв. за лозаро-винарски сектор за площи с винено грозде;
•    6 259 820,44 лв. за оранжерийно производство на зеленчуци, от които 5 007 856,35 лв. за отопляеми оранжерии и 1 251 964,09 лв. за неотопляеми.

Право на подпомагане имат земеделските стопани физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани за 2022 г. за сектора, за който кандидатстват, по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.

За „Свиневъдство“ и „Птицевъдство“ 

Кандидатите следва да притежават удостоверение за регистрация на животновъден обект, издадено по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност към датата на кандидатстване. 

За 2021 г. те трябва да са получили подпомагане по схемата за държавна помощ „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине/птици” и да стопанисват животновъден обект в нитратно уязвима зона, определена със заповед на министъра на околната среда и водите.

В случай че животновъдният обект не попада в нитратно уязвима зона, кандидатът следва да докаже, че прилага балансирани и оптимизирани практики чрез поне двуфазово хранене с отделни рецепти за всяка категория свине/птици, допринасящи за ефективното управление на хранителните вещества.

За лозаро-винарския сектор

Кандидатите следва да са регистрирани в Лозарския регистър по реда на чл. 27, ал. 2 от Закона за виното и спиртните напитки. За 2021 г. те трябва да са подали в Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) декларация за реколта от грозде съгласно Закона за виното и спиртните напитки за добив различен от нула и площите им с винени лозя, изразени в хектари, да са били допустими за подпомагане за Кампания 2021 г. по схемата за зелени директни плащания. 

За оранжерийно производство

Земеделските производители следва да притежават площи с оранжерийна култура, изразени в хектари, които са били допустими за подпомагане за Кампания 2021 г. по схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци след проверката за реализация. Площите им с оранжерийна култура, изразени в хектари, следва да са били допустими и за подпомагане за Кампания 2021 г. по схемата за плащане за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания). 

При кандидатстване за отопляема оранжерия, тя следва да разполага с инсталация за отопление, за което се представя одобрен инвестиционен проект в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Запознайте се с наредбата за прилагане на помощта ТУК.