На 05 ноември се проведе началната пресконференция по проект BG051PO001-2.3.03-0734 „Подобряване на условията на труд в „Кристиан – Нейко – 90” ЕООД”, финансиран с Договор №ESF-2303-01-01033 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът се изпълнява от фирма „Кристиан – Нейко – 90” ЕООД, а целевата група се състои от 242 човека от персонала на дружеството.


На пресконференцията присъстваха Сергей Якунин – управител на фирма „Кристиан – Нейко – 90” ЕООД, Бранимира Начева – ръководител, Павлина Панчева – технически координатор, Милена Милчева – счетоводител, Даниела Николова – експерт тръжни процедури по проекта, представители на целевата група и представители на национални медии.


Настоящият проект цели подобряване условията на труд в „Кристиан – Нейко - 90” ЕООД при спазване на нормите и изискванията на българското и европейското законодателство по безопасност и здраве при работа. Предвидените дейности ще допринесат за повишаване на производителността на заетите в предприятието работници и служители.  


Стартиралият вече проект, на обща стойност 246 206,40 лв., ще се реализира за период от 10 месеца и ще продължи до 01 юли 2014 г.
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!