Солени глоби чакат лозарите, които не са доказали произведените количества вино и мъст от последната реколта, съобщават от Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ). Крайният срок е днес, 15 януари 2019 г.
 
 
Съгласно чл. 42 и 43 от Закона за виното и спиртните напитки производителите на винено грозде подават декларации за реколта от грозде за текущата винарска година. Лицата, които са произвели от реколтата на текущата винарска година вино и/или гроздова мъст подават декларациите за произведени количества вино и мъст от последна реколта. Това трябва да се случи до днес, 15 януари 2019 г.
 
Декларациите се подават в териториалните звена на ИАЛВ по местонахождение на лозарските стопанства и обектите за винопроизводство или по поща. 
 
[news]
Образци на декларациите са публикувани на сайта на Агенцията в поле „Декларации“, но могат да бъдат предоставени и на място при подаването им.
 
От подаването на декларации са лишени производителите, които стопанисват по-малко от 0,1 ха лозарска площ и реколта, която няма да бъде обект на търговия. Същото важи и за лозарите със стопанства до 0,1 ха, които предават цялата си реколта на кооперация.
Лишени от подаването на декларации са и лозарите, с продукция от грозде, предназначена изцяло за консумация в непреработен вид, за сушене или за директна преработка в гроздов сок.
 
По реда на същия закон, при неспазване на задължителното подаване на декларациите, лозарите се наказват със санкциите, които са доста солени – от 500 до 1000 лв. – за физическите лица и  имуществена санкция от 2000 до 10 000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци.