Министерство на земеделието и храните (МЗХ) публикува Указания за прилагане на чл.37б и чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и Глава седма - Ползване на земеделски земи от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ за 2016 – 2017 г. по сигнал на Фермер.БГ. 

 

Обнародваните в ДВ промени от 5 август 2016 г. във връзка със ЗСПЗЗ и по-точно чл. 37в, ал. 2 изр. шесто от ЗСПЗЗ, който гласи, че в споразумението не могат да се включват имоти, декларирани за обработване в реалните им граници, както и имоти с начин на трайно ползване пасища, мери, ливади и трайни насаждения, предизвикаха сериозен дебат от страна на наши читатели, относно адекватното им изпълнение. Затова екипът на Фермер.БГ реши да потърси мнението, както на отговорните браншови организации, така и на МЗХ. 

 

Публикуваното Указание, разяснява цялостната концепция на промените и тяхното изпълнение. От него става ясно, че в предварителния регистър по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ няма да се включват освен ползватели, които не са изплатили задълженията към държавния и общинския поземлен фонд и имоти, включени в невписани в службата по вписвания договори, но и имоти с начин на трайно ползване – трайни насаждения, пасища, мери и ливади, освен ако при определяне границите на масивите се взема предвид актуалния начин на трайно ползване на масива за ползване от цифровата орто фото карта.

 

В този трети случай обаче могат да бъдат включени и имоти с начин на трайно ползване трайни насаждения, както и пасища, мери и ливади, попадащи извън слой Постоянно затревени площи, като за тези обстоятелства комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ изготвя протокол с програмния продукт Cadis v.6, като това обстоятелство се съобщава в доклада до директора на ОДЗ, в който се описват всички данни и дейности, свързани с процедурата в съответното землище.  

 

Като тук е важно да се спомене, че имоти от договори за наем, чиито срок изтича по време на стопанската година, т.е. преди приключване на стопанската година, за която е заявен (посочен) за ползване в подадените декларации и заявления, се изключват от предварителния регистър, съответно от процедурата за създаване на масиви за ползване, освен ако в срока, който бе до 15 август, са представени анекси за продължаване срока на съответния договор. В тези случаи собствениците и ползвателите обработват имотите си в реални граници.
 
 
МЗХ припомня, че с обнародваната промяна са удължени и сроковете за обявяване (до 20 септември) и промяна (до 25 септември) в регистъра и картата на ползване при служебното разпределение, съгласно  чл. 74, ал. 3 и 4 от ППЗСПЗЗ.
 
Фермер.БГ все още очаква отговор от страна на Аграрното министерство за това какво ще се случи с поетите от земеделските производители ангажименти по мерките 214, 11 и 10 от ПРСР, за които от години са сключвани подобни споразумения и ще бъдат ли те санкционирани. Очакваме и становище във връзка с това, че има много частни пасища и ливади и предвид на това защо и те трябва да бъдат изключени от възможността за участие в споразумения.