До края на февруари Националният съюз на земеделските кооперации в България (НСЗКБ) ще проведе разширено заседание на Управителния съвет, на който са поканени министър Десислава Танева и заместниците й.

Мнение: Не искаме Законът за кооперациите да се политизира

По време на срещата ще продължи диалогът между агроведомството и браншовата организация по предложенията за текстове в Закона за земята, които се отнасят до земеделските кооперации, каза Явор Гечев, председател на НСЗКБ.

На разширения форум ще се включат и представители от всяка област, за да се обсъди бъдещата дейност на кооперативните стопанства на фона на дебата за Общата селскостопанска политика (ОСП) и свързаните с него национални решения.

Война за земя: Атакуват земеделските кооперации с цел заграбването им

Кога ще се реши окончателно що е то земеделска кооперация? Новата ОСП ще отговори на много въпроси и ще доведе до промени, подчерта Явор Гечев. Една от тях е, че ще подпомогне инициативата за специализиран Закон за кооперациите.

Освен това ще има яснота дали ще има тавани на плащанията и какъв ще е размерът им - 60 000 евро, 100 000 евро?

„Остава отворен въпросът дали Европа пряко ще определи тавани на плащанията, или нашата държава ще ги определи сама”, допълни Гечев.

В европейските страни кооперациите нямат същите тавани на подпомаганията. У нас имат, тъй като кооперативите се посочват в закона като еднолични дружества.

Явор Гечев: „Ако тази европейска политика бъде приложена у нас, ние с основание ще искаме тълкуване какво точно е кооперацията, дали сме еднолични дружества. В Европа има регламент – не са еднолични дружества и таваните са им на базата на членуващите фермери. У нас обаче фермерите не членуват, те отдават земята си, т. е. това е друг тип кооперация.”

От тази гледна точка в следващите 9 месеца се очаква сериозна борба пред НСЗК, за да можем да се сборим за промените. Това определя 7 години политиката на Европа и България напред.

Големите кооперативни сдружения каквито са например във Франция и Германия, включително и в България, ще бъдат приравнени към Групи на производителите в новата ОСП.

Кооперирането има много форми - фермерски кооперации, сдружения за напояване, горски кооперации, потребителски кооперации и т. н.

„В Европа всеки вид получава пари за издръжка в качеството си на Група на производителите. Така всеки регионален или национален съюз ще може да бъде финансиран за направените административни разходи за своята дейност, а това изобщо не е малко”, допълни Гечев.

У нас мярката за създаване на подобни организации остава недостатъчно популярна – или поради неразбиране, или поради недоверието към подобни сдружения и получаването на средства, или заради голямата бюрокрация, коментираха откровено председатели на земеделски кооперации. 

Групите на производители могат да бъдат създадени в различни сектори от земеделието – зърнено-житни, етерично-маслени култури, картофи, мляко, яйца, мед, зеленчуци и други.

Нови реалности – нови правила за работа на земеделските кооперации

Обединенията могат да бъдат под формата на кооперация, събирателно дружество или дружество с ограничена отговорност.

В досегашния програмен период признатите Групи можеха да кандидатстват за подпомагане по няколко мерки – подмярка 4.1 за инвестиции в земеделски стопанства, 4.2 за преработка или маркетинг са селскостопанска продукция и мярка 9 за учредяване на групи и организации на производителите.