С приетите в пленарна зала изменения и допълнения на Наредба 2 за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане се регламентира и Схемата за преразпределително плащане. В нов чл. 15Г депутати записаха: „Право на подпомагане по схемата за преразпределително плащане имат земеделски стопани, които имат право на плащане по схемата за единно плащане на площ”.

 

[news]

 

Преразпределителното плащане се предоставя под формата на завишено плащане на площ за първите до 30 ха, за които земеделският стопанин е получил подпомагане по Схемата за единно плащане на площ. Министърът на земеделието и храните определя със заповед размера на подпомагането по схемата. Кандидатите за подпомагане по схемата за преразпределително плащане подават общо заявление съгласно Наредба 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, в което заявяват участие в нея.

 

В Наредба 2 е записано още, че „не получават преразпределително плащане кандидатите за подпомагане, за които се установи, че са разделили стопанството си с цел да се облагодетелстват от него, по смисъла на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП) и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани.

 

Измененията и допълненията на Наредба 2 за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане са обнародвани в бр. 22 на Държавен вестник от 11 март 2014 г. Схемата за преразпределително плащане влиза в сила от деня на публикуването на наредбата.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!