Новата Схема за подпомагане на фермери, отглеждащи крави в бозаещи телета влезе в сила, след като НС прие окончателно промените в Наредба 2 за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане.

В нов чл. 11А, в сила от 11 март 2014 г. са посочва, че право на подпомагане по схемата за крави с бозаещи телета има земеделски стопанин, който не притежава индивидуална млечна квота и отглежда 5 или повече крави и/или юници по схемата за крави с бозаещи телета, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ.

[news]


Подпомагане по схемата за крави с бозаещи телета се изплаща, когато след подаване на заявлението за подпомагане земеделският стопанин продължава да отглежда кравите и/или юниците, заявени по схемата за крави с бозаещи телета, най-малко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане, и не притежава индивидуална млечна квота най-малко до 30 ноември на годината на кандидатстване.

 

Помощта по схемата за крави с бозаещи телета се определя въз основа на броя на заявените за подпомагане крави и юници по схемата за крави с бозаещи телета, които реално се отглеждат в стопанството. В чл. 12 на Наредба 2 се посочва, че производителите на краве мляко могат да подават заявления за подпомагане за една млечна ферма само по една от схемите за поддържане на производството на краве мляко и не могат да кандидатстват по схемата за крави с бозаещи телета.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!