Президентът Румен Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост, които предвиждат улеснено отчуждаване на земеделски имоти за нуждите на бъдещи обекти с национално значение.
 
 
Едната от промените дава възможност съдът на закрито заседание да допуска предварително отчуждаване в 7-дневен срок от постъпване на искането, ако това се налага от „особено важни държавни и или обществени интереси“.
 
Предварителното изпълнение се допуска при влязъл в сила подробен устройствен план и когато имотът е отреден за национален обект или обект с национално значение. Според друга промяна отпадна подписването на протоколите от две длъжностни лица и от един съсед.
 
„Президентът смята, че не е постигнат баланс между обществения интерес и защитеното от Конституцията право на собственост и вместо ефекта на ускоряване се създава риск от забавяне на важни инфраструктурни обекти“, съобщи президентската институция.
 
Според Румен Радев и сега предварителното изпълнение на отчуждителни актове е приложимо за национални обекти - магистрали, пристанища, летища, газопроводи и други.
 
„С предложените промени към тях се добавят обекти с национално значение, определени като такива със закон или с акт на Министерския съвет. Предвид липсата на критерии, по които Министерският съвет обявява обектите с национално значение, приложното поле на предварителното изпълнение може да засегне множество частни имоти без гаранции, че това са обекти за общо ползване в обществен интерес“, допълва съобщението.
 
Президентът възразява и срещу неравнопоставеността между дребните и едрите собственици на земеделски земи и горски територии, които ще се обезщетяват по различен начин.
 
„Тази промяна от своя страна създава сериозен риск вместо да се ускори процесът на изграждане на значими национални обекти, той да бъде забавен", поясняват от президентството.
 
 
В резултат от наложеното вето промените в Закона за държавната собственост ще бъдат върнати за ново гласуване в парламента.