Аграрното министерство публикува за обсъждане проект на нов Правилник за организацията и дейността на Комисията за признаване на развъдни организации, одобряване на развъдни програми и за издаване или отказ от издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност.

За развъдна дейност и селекция: ДФЗ дава 7,2 млн. лв.

Издаването на новия правилник се налага заради промените в Закона за животновъдството, които бяха публикувани през февруари миналата година.

Основните промени са свързани с процедурата по издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност от развъдните организации, която вече преминава през два етапа – признаване на организацията за развъдна и одобряване на развъдната програма“, обясни зам.-министърът на земеделието д-р Янко Иванов в доклад за проекта.

Срокът за протичане на процедурата за издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност се увеличава на 5 месеца.

ВИЖТЕ НАЙ-ВАЖНИТЕ НОВИНИ

Според проекта ще бъде задължително извършването на проверка на място от служители на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ), която предоставя на комисията доклад с резултатите от инспекцията.

Предвидени са и две нови процедури: 

  • Писмено уведомяване на заявителя при наличия на основания за отказ от признаване на организацията за развъдна и предоставяне на 7-дневен срок за обосновано искане за преразглеждане на случая; 
  • При постановяване на отказ от одобряване на развъдната програма, заявителят може да представи нова развъдна програма за същата порода в 6-месечен срок и процедура за промяна на вече одобрена развъдна програма. 

В проекта за нов правилник са уредени също въпросите за състава и организацията на Комисията за признаване на развъдни асоциации. В нея задължително ще участват представители на науката от Селскостопанската академия. Предвидено е заседанията на Комисията да бъдат присъствени и неприсъствени. Ще има възможност за изпращане на становища и гласуване по електронен път. 

Изяснена е процедурата за прекратяване на разглеждане на заявление по реда на Административнопроцесуалния кодекс, когато непълнотите в  документите не са отстранени в срок. Отказ ще има и когато развъдната програма е върната с бележки от членовете на Комисията, а коригирана развъдна програма не е внесена. 

Проектът на Правилник не води до въздействие върху държавния бюджет и не са необходими допълнителни разходи и други плащания. Не се предвиждат и допълнителни разходи за фермерите и организациите, които извършват развъдна дейност, стана ясно от доклада.

Срокът за обществено обсъждане на проекта е до 11 май тази година.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Георги Йорданов: Добри резултати от ДНК лабораторията в говедовъдството

Развъдна асоциация се готви да създаде свое ЕООД. Защо?

България вече има представител в Европейската асоциация по животновъдни науки