В периода 15 – 19 март в страната бе проведено първото извадково 10-процентно обследване на есенните култури. Оценката на моментното им състояние се прави от постоянно действащи комисии, назначени от директорите на Областните дирекции „Земеделие”. 

При затопляне - следете за брашнеста мана по пшеницата

Според доклада, публикуван на страницата на земеделското министерство, площите с пшеница и зимен ечемик в страната са в преобладаващо добро състояние. 

Оценката на обследваните посеви е „добра“ до „много добра“ на 79,5% от площите с пшеница (повишение с 0,4% спрямо 2020 г.) и 77,8% при ечемика (повишение с 3,9% в сравнение с година по-рано). 

Средно е състоянието на 18,6% от пшеницата (при 19,5% за 2020 г.) и на 20,4% от ечемика (при 24,7% за 2020 г.). 

Процентът на площите в незадоволително състояние е нараснал незначително спрямо предходната година, като при пшеницата е 1,9% (при 1,4% за 2020 г.), а при ечемика – 1,7% (при 1,4% за 2020 г.) 

Подхранени с минерални торове са 77,0% от обследваните площи при пшеницата, което е със 7,0% по-малко в сравнение с предходната година. При ечемика има леко увеличение с 2,6% до 84,2% спрямо година по-рано. 

Към момента с хербициди са третирани 9,1% от площите с пшеница и 7,4% от площите на зимния ечемик. 

В зависимост от периода на засяване основните фенофази на развитие, в които се намират културите, варират от трети лист и братене до начало на вретенене в южните части на страната. 

Фитосанитарното състояние на обследваните посеви се определя като добро, а икономически важните вредители са под прага на икономическа вредност. 

Експертите припомнят, че недостигът на влага през есента на 2020 г. затрудни сеитбата на зимната рапица в оптимални срокове и тя бе отложена за месец октомври. Към настоящия момент добре презимувалите посеви с рапица са в добро агротехническо състояние, уверяват те. 

На отделни места в Североизточна България (област Добрич) се отчита незначителен процент неравномерно поникнали и редки посеви. Това е в резултат на късното поникване на рапицата, неуспешното й презимуване и ниските зимни температури. 

„Падналите до момента валежи осигуриха добро влагозапасяване на почвата, което в съчетание с температури над нормата, ще се отрази благоприятно върху развитието на есенниците“, прогнозират от земеделското министерство. 

През следващите месеци наличието на подходящи агрометеорологични условия, подхранване на посевите и провеждане на растителнозащитни мероприятия, ще са предпоставки за нормално развитие на есенниците. 

Предвид моментното състояние на посевите от пшеница и ечемик се очаква добра зърнена реколта 2021, заключават експертите от земеделското министерство.