Европейската комисия одобри официално Порграмата за развитие на селските райони на България, става ясно от съобщение на Комисията.

Днес Европейската комисия одобри 24 допълнителни програми за развитие на селските райони (ПРСР), насочени към подобряване на конкурентоспособността на селскостопанския сектор в ЕС, опазване на селските райони и климата и укрепване на икономическата и социалната структура на селските общности в периода до 2020 г. Одобрените днес програми се очаква да създадат над 40 000 работни места и близо 700 000 места за обучение с цел да се поощрят иновациите, трансферът на знания, използването на по-устойчиви селскостопански практики, както и по-стабилни предприятия в селските райони. Осигурено е финансиране в размер на 27 милиарда евро от бюджета на ЕС, както и допълнителни публични средства на национално/регионално равнище и/или от частни фондове.
[news]
Модернизацията на стопанствата, подпомагането на млади земеделски стопани, устойчивото управление на земята и подобрената широколентова инфраструктура се нареждат сред приоритетните дейности в одобрените регионални и национални програми. Програмите са представени от следните държави членки: България, Хърватия, Чешката република, Германия, Ирландия, Италия, Румъния, Испания, Швеция и Обединеното кралство.
 
В приветствие на днешните решения комисарят по въпросите на земеделието и развитието на селските райони, Фил Хоган, заяви: „Една от силните страни на концепцията ни за развитието на селските райони е това, че имаме основни приоритети, но от всяка държава членка или регион зависи как ще проектира програмата, която отговаря на техните предизвикателства и възможности. Одобрените днес програми предоставят финансиране за редица динамични проекти, които варират от проекти за модернизация в областта на земеделието и насърчаване на смяната на поколенията в Хърватия и Румъния до проекти за разширяване на широколентовата мрежа до слабо населени райони в Емилиа Ромагна и подпомагане на биологичното земеделие в Швеция, или стимулиране на екосъобразното управление на 1 милион хектара земеделска земя в Ирландия. Повишаването на знанията в сектора на земеделието на ЕС е важен аспект от ПРСР. Радвам се, че почти всички от днешните програми ще подпомагат проекти за иновации по линия на Европейското партньорство за иновации“.

24-те ПРСР, одобрени днес — размер на финансиране от ЕС по линия на ЕЗФРСР * (в млн. евро)


 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!