Специфично финансово подпомагане е предвидено в новия програмен период за земеделски стопани от необлагодетелствани райони на България, съобщиха от Министерството на змеделието и храните (МЗХ). В Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. е разписана мярка „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“, по която МЗХ прави разчети да бъдат подпомогнати в планинските райони на около 30 000 бенефициенти и около 310000 ха, както и около 12 000 бенефициенти в другите необлагодетелствани райони.

 

Според експерти от аграрното министерство целта е да се компенсират земеделските стопани за пропуснатите доходи и направените допълнителни разходи; да продължи използването на земеделската земя и поддържането на ландшафта; да се предотврати изоставянето на земята и загубата на биологично разнообразие и не на последно място да се противодейства на обезлюдяването на малките населени места в България.

 

Пред репортер на Фермер.БГ от МЗХ уточниха, че в обхвата на подпомагане по тази мярка ще бъдат включени землищата от списъка на необлагодетелстваните райони, които са публикувани в Наредба, приета с ПМС № 30 от 15.02.2008 г. За земеделските стопани е важно, за да кандидатстват по мярката, да са регистрирани в ИСАК, да обработват минимум 0,5 ха в планинските райони и минимум 1 ха в районите със съществени природни ограничения и райони със специфични ограничения, както и да спазват за цялата си селскостопанска дейност и през цялата календарна година условията за кръстосано съответствие.


Диференцирани нива на плащания в планинските райони:

- 0 – 50 ха - 130 евро/ха
- за частта над 50 – 100 ха - 70 евро/ха
- за частта над 100 ха - 30 евро/ха

 

Диференцирани нива на плащания в райони, различни от планинските:

- 0 – 50 ха - 130 евро/ха
- за частта над 50 – 100 ха - 70 евро/ха
- за частта над 100 ха - 30 евро / ха

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!