Експерти проведоха обучение на признати организации и групи на производители на земеделски продукти (ОП и ГП) във Велико Търново, съобщи Областна дирекция „Земеделие“-Кюстендил.
 
 
В обучението участие взеха представители на ОП и ГП в секторите плодове и зеленчуци, мляко, месо, мед и етерично маслени култури. Семинарът бе насочен към възможностите и условията за подпомагане, а лектори бяха експерти от дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“ и дирекция „Развитие на селските райони“. 
 
Участниците във форума бяха запознати с проекта на насоки за кандидатстване по мярка 9 от ПРСР 2014-2020 г. и получиха нагледна демонстрация на регистрация и подаване на проектните предложения по мярката през електронната система ИСУН. 
 
[news]
Представени бяха промените в правната уредба относно ОП и ГП. Обърнато беше внимание на участниците за сроковете и информацията, която признатите ОП и ГП задължително следва да изпращат в МЗХГ през годината. 
 
Представени и обсъдени бяха целите на бъдещата ОСП на ЕС, новия модел на прилагане и проекта на МФР 2021-2027 г. в частта за ОСП. Интерес предизвика и икономическата информация за сектор „Плодове и зеленчуци“ и сектор „Мляко“ свързана с производството и цените на земеделските продукти за периода 2016-2017 г. Действащи успешни ОП в секторите мляко и плодове и зеленчуци споделиха своя опит и установени добри практики.