Изграждането на биогаз инсталации и производството на биогаз в голяма част от развитите икономики в Европа е сред приоритетите в държавната политика на правителствата.

В последните няколко години в България има повишен интерес към проекти за производство и употреба на биогаз. В България този тип инсталации са на един от ранните етапи на развитие.

В Германия, Австрия, Чехия, дори в Сърбия, която не е член на Европейския съюз, биогаз инсталаци се изграждат от 2003-2004г. В Германия към месец август миналата година действат 8200 биогаз инсталации - малки, средни и по-големи. Това, разбира се е част от целенасочено провеждана политика на държавата.

Въпреки че в Германия фермерите не получават субсидии за производство на биогаз, има гарантирана изкупна цена за срок от 20 години, която се сформира от себестойността за получаване на биомасата, инвестицията, която е вложена за производството на биогаз, срока на изплащането й, като рентабилността е между 7-8% годишна база, което смятам е напълно удовлетворяващо.

В стопанството на земеделския производител от Добрич Атанас Атанасов е в процес на изграждане биогаз инсталация с мощност 800 киловата на час – една от малкото в България.

Пред Фермер.БГ Атанасов разказа: Прогнозите за пускането на биогаз инсталацията в действие бяха за декември 2011- януари 2014, но имаше  забавяне на финансирането, което за България е нормално, тъй като тук няма нито една действаща инсталация за биогаз. Албена Корт Комплекс изгражда таква инсталация от 1 мегават, а ние сме другата фирма, която действа в реални срокове. В Южна България има още няколко проекта, които обаче все още са на проектно ниво. Моето мнение е, че много политици спекулират със зелената енергия и вменяват сред обществото заблудата, че зелената енергия и нейното производство влияе отрицателно на цената на електроенергията за крайния потребител, което не отговаря на истината.

Според Атанас Атанасов е необходимо в публичното пространство да се предава информация от експерти, които реално биха оценили икономическите ползи и съответно евентуалните негативи от навлизането на този тип енергия. В края на крайщата в микса на електроенергията в цялата енергийна система на страната доста голям относителен дял имат кафявата енергия от ТЕЦ Марица 1, Марица 2  и Бобов Дол, които са основни замърсители на околната среда. А все пак България като член на Европейския съюз е поела ангажимент за развитие на зелената енергия и смятам, че е жизненонеобходимо той да бъде изпълнен, посочи Ататанс Атанасов.

Според него основният проблем при реализирането на проекта и популяризирането на производтвото на биогаз е липсата и на чисто административна подкрепа от страна на държавата. Аз съм на мнение, че трябва да има държавна подкрепа от правителството в България за инвеститорите в биогаз инсталации, тъй като за разлика от другите инвеститори в зелена енергия, визрам ветрогенераторите и фотоволтаичните централи тук ние реално разкриваме нови работни места в сектор земеделие.

Енергията от биомаса е прогнозируема. Ежедневно енергийната система в лицето на НЕК и ЕСО имат ясна представа каква електроенергия генерират тези електроцентрали. Докато електроцентралите, фотоволтаичните централи и ветрогенераторите – там тази енергия е непостоянна и много трудно може да се балансира (интегрира) в националната електрическа мрежа. В тази връзка моето твърдо мнение, че тези инвеститори, които са решили да влагат средства и ресурси в биогаз инсталации трябва да получат една по-ясна и категорична подкрепа от правителството като дори не говоря за подкрепа изразяваща се в субсидии, а чисто административна, която до този момент аз не съм получил, допълни Атанасов.

Биогазовите инсталации произвеждат газ чрез контролирана ферментация на биомаса при анаеробни условия. Биогаз е газът, получен при разлагане на биомаса посредством микроорганизми. Той се състои основно от метан /55-70%/ и въглероден диоксид /45-30%/, но съдържа и други съставки, които се отделят в биогазовата инсталация. По своите свойства биогазът е най-близък до природния газ /80-98% метан/. Той няма цвят и мирис.

България има голям потенциал за производство на биогаз от първични и вторични селскостопански отпадъци като например само от оборския тор от 150 глави едър рогат добитък - крави, говеда и биволи може да се добие биогаз и съответно да се произведат 400 МWh електрическа енергия и около 500 МWh топлинна енергия за една година.

Биогазът може да се използва за изгаряне в котли или в двигатели с вътрешно горене без обогатяване. Най-широкото приложение на биогаза е използването му за електрическа енергия.

Производството, популяризирането и широката употреба на биогаз и генерираната от него енергия, освен благоприятно въдействие върху опазването на екологично чиста околна среда има и редица икономически ползи. Чрез производството на възобновяващия се носител биогаз, биогазовите инсталации дават своя дял в опитите да се съхранят ограничените количества изкопаеми енергоносители.

Качествата на получения след ферментация в биогазовите инсталации тор се повишават. Редуцират се ароматните емисии, така получения тор практически не мирише. Полученият след производство на биогаз тор има и по-добро хранително въздействие. Той може да се внася както предсеитбено, така също и по време на вегетация, тъй като щади растенията. Ферментационния процес редуцира броя на патогенните микроорганизми, а с това се намалява и възможността за разпространяване на болести в природата.

Намаляват се разходите за минерални торове при торене на растенията, обусловено от комплексното действие на получения след ферментацията тор. Допълнителен ефект е опазването от замърсяване на питейната и на подпочвената вода. В получения тор кълняемостта на плевелните семена е сведена до нула. Това е солидна предпоставка за водене на земеделие без използване на пестициди. По този начин се създават солидни предпоставки за развитие на екологично земеделие и за организиране на селски туризъм.

Земеделието, както знаете е рисков сектор. Може да извършиш всички агротехнологични мероприятия, да засееш най-добрите семена с най добрата техника, но ако метеорологичните условия „не са с теб“ тази година икономическите загуби може да са много големи. В тази връзка реших да диференцирам обработваемите площи като част от тях са за производство на зърно, а част от тях на биомаса. Реших да стартирам този проект по изграждане на биогаз инсталация, изхождайки от мисълта, че биомасата се прибира доста по-рано, визирам царевица за силаж и сорго, където няма краен продукт зърно, а се събира зелена маса. По тази причина, колкото и голямо да е засушаването, ще има добиви от декар на силажа. Но със сигурност няма да е без никакви добиви, както неведнъж се е случвало при зърнените култури, които отглеждам, допълни още Атанас Атанасов.
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!