Нов проекто-закон за водите затяга контрола за фермерите по отношение на замърсяването от животновъдство, аквакултури, торове и продукти за растителна защита. Проверка на Фермер.БГ показва, че са добавени нови членове в Закона за водите, които досега не са съществували. Предвидените глоби са от 1000 до 50 000 лв.

 

Според изцяло нов член в новия проекто-закон ще се създаде и нов Координационен съвет по водите, включващ министъра на околната среда и водите, министъра на земеделието и храните, министъра на икономиката и енергетиката, министъра на регионалното развитие, министъра на инвестиционното проектиране, министъра на финансите, министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на образованието и науката или определени от тях длъжностни лица, и представител на Националното сдружение на общините в Република България.

 

Предвижда се Областните управители да назначават комисии за ежегодни обследвания на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях. В новия закон се предвижда собствениците на язовир да са задължени да монитрат технически системи за наблюдение и мониторинг на язовирите.

 

Наводненото село Бисер, зимата на 2012:


 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!