Проектът за изменение и допълнение на Закон за ветеринарномедицинската дейност вече е входиран в НС и публикуван на страницата на Народното събрание. Със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност се предлагат няколко вида промени. На първо място се предоставя възможност на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), по своя преценка, да възлага някои от правомощията си, свързани с издаване на индивидуални административни актове, на други служители на ръководни длъжности в агенцията.

 

„С тези промени ще се постигне оперативност и бързина при издаването на индивидуалните административни актове, които действащият Закон за ветеринарномедицинската дейност предвижда да се издават единствено от изпълнителния директор на БАБХ, което в някои случаи създава практически затруднения“, е записано в мотивите към проекта. Вносителите са категорични, че „предлаганите промени в никакъв случай няма да накърнят правата и законните интереси на физическите и юридическите лица - адресати на съответните индивидуални административни актове, а напротив - ще направят процедурите по издаване на тези актове по-бързи и ефективни, като ще намалят продължителността на съответните нормативно установени срокове от подаване на заявлението до компетентния орган до издаването на съответния индивидуален административен акт“.

 

В проекта се предлагат промени в някои разпоредби на чл.275 и свързани с него текстове от действащия Закон за ветеринарномедицинската дейност като се предвижда възможност и ползватели на обекти за обезвреждане и съхранение на странични животински продукти до получат заплащане на разходите за събиране, транспортиране, обезвреждане и съхранение на тези продукти. Съгласно чл.275, ал.2 от действащия закон е предвидено, че разходите за събирането, транспортирането, обезвреждането и съхранението на страничните животински продукти се заплащат на собствениците на обекти за обезвреждане и съхранение на странични животински продукти.

 

В този си вид разпоредбата изключва възможността за възстановяване на посочените разходи на лице, което не е собственик на подобен вид обект. „В тази връзка отдаването за ползване на такъв вид обект би било финансово неатрактивно, тъй като ползвателя на обекта няма да има възможност за възстановяване на посочените по-горе разходи. Тази празнота в закона би възпряла евентуални инвеститори, които имат желание да експлоатират обекти за обезвреждане и съхранение на странични животински продукти, без да придобиват собственост върху тях.

 

Това от една страна би довело до затруднения при обезвреждането и съхранението на странични животински продукти, а от друга - до риск за живота и здравето на хората и животните и до замърсяване на околната среда“, се посочва в мотивите.

 

В заключителните разпоредби на Законопроекта са предвидени изменения в Закона за защита на растенията, Закона за фуражите, Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и Закона за защита на животните.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!