Трима народни представители предлагат промени в Закона за лова и опазването на дивеча, така че министърът на земеделието да получи допълнителни права при определянето на сроковете за отстрел на диви животни.
 
 
Проектът за изменение на действащия закон е внесен от депутатите Александър Сабанов, Йордан Апостолов и Георги Колев, предстои разглеждането на текстовете в парламентарната Комисия по земеделието и храните.
 
Народните представители посочват два мотива за своето предложение. Единият е във връзка с увеличаването на запасите от дивеч и зачестяването на регистрираните щети от него.
 
Целта е да се даде възможност на потърпевши граждани, земеделски стопани или фирми да настояват за намаляване на популацията на отделни видове диви животни, които им нанасят икономически вреди.
 
Другият мотив на депутатите е усложняването на епизоотичната обстановка в страната, свързана с разпространението на Африканската чума по свинете (АЧС), която води след себе си значителни стопански загуби.
 
 
„За да може да се реагира адекватно на тези проблеми, е необходимо да бъде предвидена възможността със заповед на министъра на земеделието, храните и горите да бъдат променяни сроковете за ловуване на някои видове дивеч според конкретната обстановка след съгласуване с министъра на околната среда и водите като част от мерките за профилактики, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните“, посочват депутатите.
 
Действащият закон позволява на министъра на земеделието, храните и горите със заповед да забранява ловуването на някои видове животни или обратното – да разпорежда санитарен отстрел, когато това е „част от мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните“.
 
Предложението е в закона да се запише като основание за санитарен отстрел „биологичното развитие на дивеча“, както и  „щетите, нанесени от него“. Освен това в проекта е записана възможността министърът да променя със своя заповед сроковете за ловуване и да регулира числеността на дивечовите запаси.
 
Народните представители са предвидили също обжалването на такива заповеди на министъра да не спира тяхното изпълнение.