Публикуваха във вестника на Европейския съюз (ЕС) Директивата относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти.
 
 
Документът има за цел да осигури защита по цялата верига на предлагане на хранителни продукти, като се акцентира на производители, преработватели и доставчици на селскостопански и хранителни продукти, които имат слаба позиция при договаряне. Тя ограничава евентуалното нелоялно поведение на купувачите или групите купувачи, независимо дали са регистрирани в същата държава като доставчика или в друга държава, включително в държави извън ЕС. 
 
[news]
Директивата се прилага по отношение на селскостопанските продукти, изброени в приложение I към Договора за функционирането на ЕС. В това число влизат домати, ябълки, зърнени култури, живи животни, риба, шунка, мляко, сирене, рязан цвят, храна за животни, както и стоките, които се получават при преработването на тези продукти в храни. В приложението са посочени още 16 специфични нелоялни търговски практики, групирани най-общо в „черен списък“ и „сив списък“. Докато нелоялни търговски практики, включени в „черния списък“ са забранени, независимо от обстоятелствата, тези от „сивия списък“ са позволени, ако доставчикът и купувачът се договорят предварително за тях по-ясен и недвусмислен начин. 
 
Разпоредбите относно „черните“ нелоялни търговски практики гарантират, че на земеделските стопани ще се плаща навреме, че няма да се отменят поръчките им в кратък срок и няма да се налага да плащат за похабена храна. Вече няма да е възможно поръчки за нетрайни продукти да се анулират от купувача в твърде кратки срокове. Доставчиците могат да поискат писмен договор и купувачът не може да ги заплаши с търговско възмездие, когато подават жалби. 
 
Държавите членки трябва да транспонират директивата в националното законодателство до април 2021 г. и да започнат да я прилагат до 6 месеца най-късно.