71 нови експерти да бъдат наети на срочен трудов договор в Националната служжба за съвети в земеделието (НССЗ), предвижда проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Министерството на земеделието (МЗм).

Индикативен график 2022 за субсидиите от ДФЗ

Средствата за работна заплата и за осигурителни вноски, както и цялостната издръжка на тези служители, се осигуряват от средства на НССЗ, получени в резултат на изпълняваните дейности по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство".

В момента по за изпълнение на дейностите на НССЗ по подмерки 2.1.1. и 2.1.2 на мярка 2 от ПРСР 2014 – 2020 г. на срочни трудови договори са назначени 49 експерти. Във връзка с предстоящите консултантски дейности през 2022 г., включително изготвянето на проектни предложения за фермерите по подмярка 6.3, службата има нужда от още 7 експерти, е записано в мотивите на Проекта.

Съгласно Административен договор между НССЗ, МЗм и ДФЗ-РА за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. по подмярка 2.2 в структурата НССЗ е нужно да бъдат назначени допълнително 64 експерти: 56 експерти в 28-те мобилни общински офиси (МОО), 6-ма координатори на регионално ниво и 2–ма координатори на централно ниво. 

Всички те ще бъдат назначени на срочни трудови. Разходите за тези служители ще се покриват от получаваните от НССЗ средства по горепосочения договор.

С разширяването на териториалния обхват на НССЗ ще се улесни достъпа на земеделските стопанства (особено малките стопанства и младите фермери) до консултантски услуги, ще се подобри процеса на трансфер на знания и иновации от науката в практиката”, очаква като резултат земеделският министър Иван Иванов.

В мотивите на текста пише още, че по този начин ще се повиши квалификацията и управленските умения на земеделските производители, тяхната осведоменост и подобряване на управлението на риска в стопанствата им, както и информацията за възможностите за подпомагане по ПРСР 2014–2020 г. и през новия програмен период 2023-2027г., в т.ч. и възможностите за изготвяне на проекти за кандидатстване, особено на малките земеделски стопанства.