В размер на 30 млн. лева е предвиденият финансов ресурс за „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“, за 2018 г. Това стана ясно по време на заседание на Управителния съвет на Държавен фонд "Земеделие".
 
 
Изплащането на средствата по схемата ще се извършва годишно еднократно или на траншове, в зависимост от категорията животни. 
 
С Решение на Европейската комисия от 27.07.2017 г. е одобрена схемата за държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете" за периода 2018-2020 г. В обхвата на новата схема на държавна помощ са запазени мерките, прилагани до 2017 г.:
 
Мярка А. Осигуряване на свободна подова площ над задължителния стандарт;
Мярка Б. Осигуряване на изкуствено осветление за най-малко 11 часа;
Мярка В. Използване на фураж, съдържащ най-много 2,5 mg/kg деоксиниваленол.
 
Тези мерки водят до повишаване на двигателната и хранителната активност при свинете и подобряват здравословното им състояние. Максималният годишен интензитет на подпомагане е до 500 евро на животинска единица.
 
Помощта се предоставя на едно стопанство за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти за хуманно отношение към животните, поети за най-малко 5 години. Покриват се разходи на земеделските стопани, надвишаващи стандартите за хуманно отношение към свинете. Кандидатите по схемата трябва да осъществяват постоянен лабораторен контрол на фуражите и правилно да съхраняват зърното.
 
По схемата за държавна помощ ще бъдат изготвени указания за прилагане, съвместно с МЗХГ.