Отмяна на воденето на регистър на договорите за влог на зърно от регистрирани зърнохранилища. Това предвижда проект на Наредба за отменяне на Наредба № 23 от 2006 г. за реда за водене на регистър на договорите за влог на зърно от регистрирани зърнохранилища.
 
 
Наредбата за водене на този регистър е следствие на изискванията на Закона за съхранение и търговия със зърно. Този закон обаче е отменен с преходните и заключителните разпоредби на Закона за закриване на Националната служба по зърното. От това следва, че съществуващия нормативен акт е създаден въз основа на вече невалиден закон.
 
Предлаганият нормативен акт не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, поради което не е изготвена и приложена таблица за съответствие с правото на Европейския съюз.
 
Проектът на наредбата ще влезе в сила от деня на публикуването му в Държавен вестник. Общественото обсъждане на проектонаредбата продължава до 27 декември.